Vỏ Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop TOSHIBA A660 360,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA C50 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA C55T 210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA C640 220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA C650 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA DYNABOOK 210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA E205 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA E45T 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA E45T-A4200 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L10T 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L500 370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L510 430,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L630 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L635 390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L640 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L645 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L645 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L650 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L655 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L670 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA L735 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA M780 330,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA M900 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA MINI NB205 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA P105 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA P55T 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA P870 420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS463A 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS562A 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS566A 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS569A 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS56HA 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS56MA 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PS57HA 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSA50A 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSBY3A 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSC09A 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSC0MA 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSK01A 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSK05A 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB1A 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLB9A 370,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLGXA 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLQ1A 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS1A 350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLS4A 210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLSAA 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLW9A 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSLWTA 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD1A 380,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSMD9A 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSPC5A 410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSPCDA 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSSERA 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSSESA 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG0A 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSSG2A 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PST1BA 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PST3BA 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5RA 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU5XA 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6SA 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU6VA 390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU83A 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU8DA 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PSU9CA 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PT15AA 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PT15BA 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA PU143A 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA R600 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA R700 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA S500 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 230,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 440,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 380,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 450,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 380,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 370,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 390,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 80,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 430,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 80,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 230,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 90,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 360,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA T110 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U40T 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U500 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U505 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U505-S2012 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U845T 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA U925T 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA X505 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop TOSHIBA Z830 350,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận