Vỏ Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 300E5PS 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US 500,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 2 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E 410,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 6 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E 330,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 380,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP915S3G 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP915S3GI 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J 90,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS 210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5LE 390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E4E 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5E 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5GI 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5JI 380,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5U 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP270E5V 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP275E5E 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP470R5E 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP540U4E 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP680Z5E 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3E 350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP870Z5GE 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP880Z5E 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X2K 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X5J 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP930X5JI 350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5JI 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG PRO 420,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG XE303C12 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N120 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N145 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N145-JP01RS 370,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N145-JP02DE 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N148 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N148 PLUS 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N150 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N150-HAV1US 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N150-JA02 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N210 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N210 PLUS 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N220 430,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N220 PLUS 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N220-JA02 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N220-JP01NL 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N310 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N510 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NB30 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC108 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC110 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-A01US 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC208 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NC210 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG N110 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NB30 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NB30P 350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NC10 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NC20 430,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-NF210 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NF210 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 340,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 380,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 340,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 7 SPIN 500,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3L 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US 210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3M 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5L 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 360,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP910S3L 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 PRO 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X3M 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US 210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5L 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 SERIES 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L 440,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG M Quận 8 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P460I 370,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P480 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P560E 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P560I 220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-P580 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q310I 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q320E 390,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430E 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430H 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q530 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX410 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411H 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411I 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R430I 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R440I 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R480I 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R519 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R522 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R530 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R530CE 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R540E 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R540I 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580E 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580I 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R610 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R620E 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R730C 340,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R780E 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R780VE 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC510E 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC512 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC512I 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF510E 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF511 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF710E 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RF711 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV510I 370,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV511I 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV515I 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV520I 340,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV711I 480,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV720I 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF310 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF410 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF411I 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-SF510 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X360 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X460 370,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-X460I 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US 390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP R431 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4A 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4C 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN 220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN 500,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5AI 370,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5C 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5KJ 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5M 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E5PS 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300E7A 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300U1A 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4A 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN 420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V5A 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP300V5AI 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E5A 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E7A 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305E7AI 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305U1A 360,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305V5A 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP305V5AI 400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP350E5C 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP350E7C 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-350U2B 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP350U2Y 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP350V5C 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP355E5C 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP355E7C 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP355V5C 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP365E5C 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP470R4E 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500E5A 480,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500P4A 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500P4C 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R3M 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R4K 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5H 280,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5L 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5LA 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500R5M 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP500V5C 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530E5M 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U3B 390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U3C 390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4B 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4C 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP535U4C 460,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP550P5C 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP550P7C 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700G7A 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700G7C 230,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3A 390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-700Z3A 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3AH 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z3CH 490,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z4A 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5A 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5AH 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP700Z5B 500,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 370,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 330,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP780Z5E 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5H 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP800G5M 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3A 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3B 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3C 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3D 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3E 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3F 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3G 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X3N 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4B 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4C 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X4D 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5L 440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5LI 270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP900X5N 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP905S3GI 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q310 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN 210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-Q430 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX411 280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-QX511 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439 280,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN 480,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN 370,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R439E 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN 220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418 240,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN 410,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN 430,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN 400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN 280,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-RV520 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NP-S3510 370,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-300V4A 410,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-300V5A 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT370 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-900X3A 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M 360,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC520 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 250,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG NT-SF311 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P430 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P460 80,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P480 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P530 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P560 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG P580 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG PV510 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q320 230,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q428 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q428-DS02 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q428E 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q430E 280,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q430H 420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG Q430-JU01 440,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG QX311 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG QX411H 330,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG QX412 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R409 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R428 280,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R429 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R430 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R439 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R439-DA04 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R440 490,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R467 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R480 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R510 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R519 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R522 390,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R530 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R538 460,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R540 230,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R580 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R610 230,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R620 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R720 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R730 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG R780 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC410 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418 410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A01VN 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A02VN 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A04VN 370,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S05VN 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S07VN 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC418-S09VN 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC510 340,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RC512 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF510 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF710 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF710 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF711 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RF712 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV408 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV408-A01VN 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV409-S01VN 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV411 230,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV411-A01IN 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV509 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV515 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV520 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV711 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG RV720 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SENS Q45 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US 410,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF310 500,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF410 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF410-S03VN 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF411 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF510 220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG SF510-S02DE 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG X10 90,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG X120 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG X360 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG X460 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop SAMSUNG XE500 90,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SASMUNG NP-Q320 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop SASMUNG NP-Q530 260,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận