Vỏ Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop MSI CR400 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR400 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR42 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR420 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR43 6M 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR460 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR600 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR61 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR62 390,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR640 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR70 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR700-012US 420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR72 6M 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR72 6ML 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CR72 7ML 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420-0137 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420-062XVN 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420-1453 390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX420MX 230,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX480 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX480 46 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX61 2QC 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX61 2QF 430,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX61-2PF 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX61-2QF 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX62 2QD 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX62 6QD 430,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX62 6QL 210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX62 7QL 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70 2OC 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70 2OD 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70 2QF 500,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX700-020US 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX700-053US 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70-2PF 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX70-2QF 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX72 6QD 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX72 6QL 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI CX72 7QL 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI E7235-295US 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI EX460-037XVN 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI EX460X 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI EX460X-003VN 490,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI EX465 470,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI FX400 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI FX400-069XVN 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI FX400-1481 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI FX600MX-0113 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE40 20L 450,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE40 2OC 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE40 2OL 410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE40 2PC 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 0NC 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 0ND 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2 90,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2MSI 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2OC 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2OD 460,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2OE 480,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PC 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PE 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PF 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PG 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2PL 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2QD 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 2QE 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60 Apache 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE600 470,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60-2PC Apache 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60-2PL Apache 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE60-2QD Apache 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE603 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QC 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QD 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QE 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QF 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 2QL 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QC 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QD 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QE 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QF 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 6QL 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 7RD 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62 7RE 340,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62-2QD Apache 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62MVR 7RG 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62VR 6RF 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62VR 7RF 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE62VR 7RF 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE63 7RC 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE63 7RD 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE63VR 7RE 370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE63VR 7RF 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 0NC 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 0ND 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2OC 90,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2OE 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2PC 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2PE 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2PL 350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2QD 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 2QE 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70 Apache 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE700 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70-0NC 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE70-2QD Apache 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QC 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QD 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QE 280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QF 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 2QL 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QC 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QD 370,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QE 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QF 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 6QL 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 7RD 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72 7RE 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72MVR 7RG 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72VR 6RF 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE72VR 7RF 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE73 7RC 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE73 7RD 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE73VR 7RE 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GE73VR 7RF 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF62 7RD 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF62 7RE 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF62VR 7RF 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF72 7RD 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF72 7RE 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GF72VR 7RF 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 6QC 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 6QD 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 6QE 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 6QF 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 7QF 390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 7RD 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 7RDX 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62 7REX 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7RC 280,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7RD 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7RDX 270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7RE 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62M 7REX 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62MVR 7RFX 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL62VR 7RFX 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 6QC 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 6QD 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 6QE 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 6QF 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 7QF 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 7RD 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 7RDX 240,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72 7REX 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72M 7RDX 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72M 7REX 250,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GL72VR 7RFX 450,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60 2OD 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60 2PE 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60 2QE 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60 2QF 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP60-2QF 896 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 2QD 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 2QE 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 6QE 370,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 6QF 420,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 7QF 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 7RDX 230,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 7RE 470,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62 7REX 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62M 7RD 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62M 7RDX 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62M 7REX 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP62MVR 7RFX 370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 2OD 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 2PE 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 2QE 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 2QF 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP70 Leopard 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 2QD 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 2QE 350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 6QE 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 6QF 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7QF 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7RD 370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7RDX 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7RE 390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72 7REX 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72M 7RDX 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72M 7REX 500,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72MVR 7RFX 270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72VR 6RF 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72VR 7RF 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GP72VR 7RFX 450,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS30 2M 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS32 6QE 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS40 6QD 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS40 6QE 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS43VR 6RE 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS43VR 7RE 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2PC 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2PE 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2PL 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2PM 270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2QC 90,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2QD 420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 2QE 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 6QC 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 6QD 230,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 6QE 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS60 Ghost 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS620 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS63 7RD 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS63 7RE 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS63VR 7RF 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS63VR 7RG 420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2OC 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2OD 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2OD 210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2PC 90,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2PE 220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2QC 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2QD 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 2QE 370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 6QC 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 6QD 420,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 6QE 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS70 STEALTH 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS72 6QC 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS72 6QD 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS72 6QE 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS73 7RE 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS73VR 6RF 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS73VR 7RF 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GS73VR 7RG 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 0ND 250,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 0NE 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2OC 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2OD 360,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2PC 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2PE 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2QD 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT60 2QE 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT62VR 6RD 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT62VR 6RE 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT62VR 7RD 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT62VR 7RE 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT640 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT640-1656 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 0NC 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 0ND 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 0NE 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2OC 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2OD 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2PC 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2PE 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 2QD 410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 DOMINATOR 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT70 DRAGON 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 2PC 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 2PE 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 2QD 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 2QE 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 6QD 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 6QE 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72 DOMINATOR 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72-2QD 1257 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72-2QD Dominator 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72-2QE Dominator 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72S 6QD 420,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72S 6QE 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72S 6QF 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72VR 6RD 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72VR 6RE 90,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72VR 7RD 390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT72VR 7RE 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RD 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RE 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73EVR 7RF 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73VR 6RE 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73VR 6RF 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73VR 7RE 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT73VR 7RF 420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT75VR 7RE 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT75VR 7RF 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80 2QC 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80 2QD 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80 2QE 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80-2QD 237 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT80S 6QD 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT83VR 6RE 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT83VR 6RF 450,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT83VR 7RE 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GT83VR 7RF 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV62 7RC 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV62 7RD 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV62 7RE 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV62VR 7RF 440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV72 7RD 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV72 7RE 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GV72VR 7RF 230,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX60 Destroyer 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX620 Quận 2 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX630-001US 430,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX633-044US 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX633-070US 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX680 FHD 480,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI GX740-434US 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 2QD 360,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 2QE 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 6QD 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 6QE 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE60 7RD 280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE62 7RD 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 2QD 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 2QE 350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 6QD 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 6QE 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE70 7RD 390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE72 7RD 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI PE72 7RE 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI PL60 7RD 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI PL62 7RC 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI PL62 7RD 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI U140-N034 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE62 7RI 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE62 7RIX 410,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE62 7RJ 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE62 7RJX 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE72 7RJ 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI WE72 7RJX 340,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS60 6QH 460,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS60 6QI 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS60 6QJ 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS60 7RJ 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS63 7RK 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS63VR 7RL 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS72 6QH 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS72 6QI 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop MSI WS72 6QJ 400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QI 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QJ 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QK 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QL 230,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QM 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT72 6QN 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI WT73VR 7RM 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI X340-1352 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop MSI X400-1462 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X340 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X350 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X400 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X420 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop MSI X-Slim X600 360,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận