Vỏ Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop LENOVO 2470 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 2575 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 3000 G230 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 310U 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 4460 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 510 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 5100C 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 520 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 520S 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 526 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 5820 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 6575 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 7560 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO 7757 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B110 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B40 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B41 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B430 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B4400 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B4400S 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B4450S 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B450 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B450 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B460 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B460E 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B470 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B470E 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B475 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B475E 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B480 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B485 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B490 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B490S 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B50 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B51 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B5400 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B570 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B570E 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B570E2 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B575 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B575E 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B580 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B590 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B70 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO B71 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO C460 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO C461 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO C462 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO C465 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO C467 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO C640 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E10 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E31 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E40 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E41 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E430 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E4325 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E4430 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E49 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E50 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E51 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO E660 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO EDGE 13 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO EDGE 14 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO EDGE 15 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO EDGE 2 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO EDGE E49 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 10 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 14 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 14D 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 15 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 15D 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 14 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 15 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 3 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 3 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 4 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO FLEX 5 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G230 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G40 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G400 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G400M 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G4030 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G4070 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G4070_2549 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G4070_4338 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G4070_4340 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G4070_5942 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G410 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G430 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G450 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G460 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G465 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G470 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G475 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G480 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G50 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G500 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G500S 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G5030 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G5070 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G5070_2270 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G5070_3771 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G5070_3773 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G5070_6136 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G5070_8271 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G5070_9504 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G510 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G530 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G550 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G555 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G555 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G560 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G570 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G575 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G580 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G60 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G640 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G770 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO G80 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO HELIX 1 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 100 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 110 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 300 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 305 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 310 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 320 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 500 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 510 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 700 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 720 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G360 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G40 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G400 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G405 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G41 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G410 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G470 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G475 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G480 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G485 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G50 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G50 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G500 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G505 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G51 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G510 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G570 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G575 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G580 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G585 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G70 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G700 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G710 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD G770 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N580 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N581 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N585 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD N586 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P400 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P500 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P580 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD P585 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S10 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S100 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S110 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S200 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S205 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S206 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S210 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S215 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S300 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S310 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S400 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S405 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S410 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S415 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S500 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U260 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U310 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U330 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U400 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U410 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPAD320S 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO IDEAPADG780 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO K2450 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO K29 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO K4350 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO K4450 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO K49 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO L410 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO L410 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO L412 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO L412 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO L512 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO L512 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO LEGION Y520 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO LEGION Y720 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO LEGION Y920 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO MIIX3 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO MIIX3 1030 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO N100 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO N580 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO R50 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO R51 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO R52 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO R60 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO R61 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S10 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S102 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S12 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S12 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S2030 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S2030_6833 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S21E-20 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S3 YOGA 14 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S400 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S405 S410P 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S410P 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S500 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S510 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S515 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO S9 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO SL400 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO SL410 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T23 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T40 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T400 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T400S 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T41 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T410I_S 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T42 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T420S 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T43 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T430 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T430S 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T440 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T440P 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T450S 14 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T500 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T510 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T520 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T60 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO T61 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 11E 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD A275 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD A475 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E130 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E220S 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E420 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E460 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD E555 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L420 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L421 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L430 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L440 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L450 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L460 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L520 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L530 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L540 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD L560 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P50 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P50S 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P51 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P51S 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P70 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD P71 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S430 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S431 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S440 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S531 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD S540 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T25 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420I 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420S 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430I 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430S 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T430U 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T431S 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T440 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T440P 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T440S 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T450 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T450S 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T460 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T460P 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T470 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T470S 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T520 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T520I 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T530 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T530I 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T540P 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T550 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T560 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD T570 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W520 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W530 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W540 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W541 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD W550S 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X120E 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X121E 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X130E 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X131E 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X140E 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X220 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X220I 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X230 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X230I 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X230S 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X240 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X240S 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X250 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD X260 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADT460S 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO THINKPADX270 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U1 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U110 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U150 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U160 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U260 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U300S 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U310 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U310TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U330 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U400 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U410 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U4170 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U450P 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U450P 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U460 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO U620 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO V410 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO V460 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO V470 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO V480C 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO W500 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO W510 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO W530 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO W701 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO W701DS 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X1 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X1 YOGA 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X100E 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X100E 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X120E 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X200 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X201 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X201 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X220 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X230 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X230T 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X240P_S 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X30 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X31 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X3A40 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X60 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO X61 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y300 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y310 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y330 40,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y40 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y400 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y410 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y430 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y450 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y460 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y470 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y480 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y50 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y5070 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y510 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y510P 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y530 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y550 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y550P 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y560 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y560D 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y560P 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y570 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y70 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y7070 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Y740 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 10 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 11S 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 13 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 13 20175 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 14 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 15 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 11 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 11 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 14 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 460 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 500 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 500 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 510 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 520 40,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 520 14 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 700 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 900 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA 900S 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 30,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA S3 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO YOGA11S 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z360 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z400 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z4000 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z4070 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z410 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z460 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z470 30,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z480 40,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z5070 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z510 30,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z5170 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z560 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z560 30,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z570 50,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop LENOVO Z61 40,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận