Vỏ Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop FUJITSU 1718 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A1110 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A1120 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A1220 440,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A530 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A531 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A532 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A6220 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU A6230 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH530 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH531 270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH532 480,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH544 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH550 410,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH551 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH552 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH555 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH564 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AH701 270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO A3667G 360,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO L1310G 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LA1703 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI1718 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI2727 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO LI3910 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1510 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA1538 330,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PA2510 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PI1536 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 480,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 500,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 370,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI1520 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI2636 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO SI3655 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO UI3520 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA2528 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XA3530 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1526 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI1546 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2428 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2528 440,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI2550 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU AMILO XI3650 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU BH531 420,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H700 410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H710 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H720 460,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H760 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H910 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H920 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU CELSIUS H970 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E544 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E554 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E733 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E734 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E743 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E744 300,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E751 360,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E752 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E753 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E754 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E755 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU E780 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 480,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 90,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU H730 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU L1010 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH520 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH522 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH530 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH531 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH532 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH700 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH701 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LH772 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 420,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 440,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 230,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 480,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 490,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 500,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 500,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 450,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 480,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 90,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 480,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 80,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 410,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 480,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 480,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 490,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU LL730 330,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU M1010 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU M7440 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU MH330 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU MH380 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU N3530 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU N6410 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU NH532 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU NH751 500,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P3110 60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P701 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P702 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P7120 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P770 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P772 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU P8010 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU PH521 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU PH530 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU PH701 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU PH702 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q555 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q572 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q584 210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q702 370,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU Q704 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S561 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S6420 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S6421 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S710 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S751 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S752 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S761 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S762 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S792 280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S904 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU S935 390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SD50 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH530 270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH561 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH572 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH760 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH761 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH762 370,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH771 500,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH772 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU SH782 420,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 500,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T935 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T901 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T902 480,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T904 380,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU T935 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU U745 480,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU U772 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU UH554 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU UH572 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU UH574 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop FUJITSU V5505 300,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .
Chat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Vỏ Laptop FUJITSU sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Vỏ Laptop FUJITSU được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Vỏ Laptop FUJITSU thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Vỏ Laptop FUJITSU được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !