Vỏ Laptop DELL

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop DELL 15R 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ADAMO 13 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ADAMO XPS SU9400  490,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R2  90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 13 R3  390,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 14 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R2  240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 15 R3  210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R2  260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R3  240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 17 R4  280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE 18 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R2  270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M11X R3  360,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14X R2  400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M14XR1 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M15X 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R2  410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R3  460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M17X R4  80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL ALIENWARE M18X R2  460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI 15R 5520  120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A4 5420  260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5420  410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A4 N5423  300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5520  60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL AUDI A5 N5521  380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL BMW Z4 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3180  180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3189  60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 13 3380  200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 3120 340,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL CHROMEBOOK 7310 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INPIRON 5447 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INPRISON 11 3147  330,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INPRISON N5378 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRION 14R 3420  390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1090 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 10Z 1120  450,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3148 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3162 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 31623164  60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3168  110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3169  350,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11 3179  270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1122 M102Z  440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1150 440,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1110  420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1120  110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 11Z 1121  280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1210 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 1370  240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5368 2-IN-1 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5378 2-IN-1 220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 5379 2-IN-1 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7359  250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7368 2-IN-1 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 7378 2-IN-1 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13 N3010  80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1318 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1320 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13R 3010 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z 5323  240,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N301Z  290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 13Z N311Z  470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 (N4120)  340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 1440  270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3459  130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3462  370,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3465  220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3467  70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 3468  440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5443  440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 5468  170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7437  200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7447  110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 7460  140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7466 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7467 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4010  80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 M4040  220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3421  120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N3437  110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4020  170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4030  160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14 N4050  200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1410 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1420 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1425 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1427 410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1428 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1435 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1440 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14-5442 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1464 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420 210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5420  270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5421  250,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437 200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R 5437  180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4010  90,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110 450,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R N4110  170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14R SE 7420 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 1470  420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423  310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 14Z N411Z  200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 1564  100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537 440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3537  390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3552  400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3555  150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3559  410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3565  110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3567  360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 3568  180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5521  150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5565  60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5566  400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5567  370,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568  180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5568 2-IN-1 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5578 2-IN-1 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 5579 2-IN-1 470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7000  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7537 460,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7560  280,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7569 2-IN-1 390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7572  430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 7579 2-IN-1 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5576 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5577 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7566 230,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7567 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7577 280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5010  70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 M5030 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5010  240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5030  200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5040  500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15 N5050  80,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1520 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1521 480,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1525 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1526 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1545 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1546 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1564 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5520  210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5521  370,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R 5537  290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R N5110  100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R SE 7520 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15R-5520 360,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 1570  300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 15Z 5523  120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1646 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5765  490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 5767  500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7773 2-IN-1 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7778 2-IN-1 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 7779 2-IN-1 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010 440,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17 N7010  480,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1720 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1721 470,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1750 420,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 1764 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5720  70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5721  90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R 5737  170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R N7110  350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 17R SE 7720 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3000 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 300M 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3135 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3137 490,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3138 470,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3147 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3148 370,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3152 2-IN-1  130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3153 2-IN-1  380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3157 2-IN-1  170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3158 2-IN-1  220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3162 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3168 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3200 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3358 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3420 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3421 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3422 90,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3437 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3441 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442 280,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3442C 430,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3443 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3451 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3452 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3458 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3459 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3462 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3467 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3500 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3520 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3521 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3531 480,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3537 480,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3541 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3542 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3543 210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3551 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3552 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3558 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3567 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3700 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3721 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3737 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3800 170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 3878 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5000 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5370 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5378 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5420 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5425 420,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5437 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5439 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5442 420,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5445 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5447 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5448 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5451 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5452 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5455 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5457 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5458 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5459 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5520 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5521 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5525 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5542 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5543 450,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5545 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5547C 70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5548A 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5551 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5552 480,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5555 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5557 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5558 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5559 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5567 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5570 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5720 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5748 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5749 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5755 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5758 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5759 370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 5770 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 630M 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 6400 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 640M 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7000 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 700M 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 710M 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7347 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7348 2-IN-1  420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7352 330,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7353 2-IN-1  260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7359 2-IN-1  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7370 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7373 2-IN-1  440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7420 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7437 100,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7472 480,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7500 230,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7520 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7537 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7547 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7548 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7557 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7558 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7559 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7566 500,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7567 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7568 2-IN-1  500,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7570 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7573 2-IN-1  280,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7577 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7720 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7737 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 7746 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8500 340,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600 480,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 8600C 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9100 430,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9200 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9300 80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON 9400 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON B120 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON B130 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON DUO TOUCH  80,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1405 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1505 450,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON E1705 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON I15-156B 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M102Z 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M301Z 470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M411R 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M421R 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M431R 5435  370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M501R 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M5040 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M511R 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M521R 5525  470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M531R 5535  240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON M731R 5735  80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1010 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1012 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010 280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1010  400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011 380,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1011  80,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1012  440,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1018  310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1011 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1018 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 12 1210 200,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210 470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 1210  90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI 9 910 440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON MINI DUO 1090 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3010 480,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3437 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3443 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N3543 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4010 230,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4020 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4030 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4050 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N4110 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5010 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5030 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5040 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5050 280,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5110 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5447 430,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5448A 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5521 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N5537 410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7010 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON N7420 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON XPS GEN 2 450,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON13R  310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON14R N4010 360,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRON15R  100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPIRONN 3451 280,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPRION 1464 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPRION M501R 240,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL INSPRION M5030 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL L421X  60,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 120L 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3379 2-IN-1 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 13 3380  350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2100 210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2110 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 2120 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3150 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3160 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3180 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3189 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3330 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3340 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3350 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3440 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3450 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3460 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3470 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3480 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 34803488 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3540 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3550 370,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3560 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 3570 390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 35803588 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5175 2-IN-1  90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5179 2-IN-1  190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5280 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 52805288 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5285 2-IN-1  390,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5289 2-IN-1  160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5404 RUGGED  280,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5414 RUGGED  110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5450 400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 54805488 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5570 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 5580 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 6430U 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7204 RUGGED  400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7214 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7275 230,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7280 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7285 2-IN-1  350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 480,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7350 2-IN-1  370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7370 380,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7380 340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7389 2-IN-1  360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7404 RUGGED  470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7414 RUGGED  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE 7480 170,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D620 ATG  330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 130,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 ATG  390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630 XFR  140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D630C 280,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D631 80,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D800 420,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D810 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D820 230,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE D830 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4200 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4300 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E4310 280,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E52505250 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5270 360,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5400 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5410 180,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420 70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5420M 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5430 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5440 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5450 330,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5470 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5500 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5510 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520 100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5520M 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5530 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5540 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5550 100,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E5570 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6220 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6230 470,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6320 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6330 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 ATG  160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6400 XFR  250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6410 ATG  250,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 ATG  390,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6420 XFR  110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430 ATG  460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6430S 330,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6440 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6500 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6510 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6520 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6530 470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E6540 90,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7240 ULTRABOOK  120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7250 210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E72507250 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 490,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7270 MOBILE THIN 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7440 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7450 470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL LATITUDE E7470 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 3510 420,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 3520 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 5510 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 5520 390,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7510 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7520 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7710 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION 7720 130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M2800 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M3800 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M4300 500,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M4400 480,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6400 410,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6500 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6600 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6700 450,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL PRECISION M6800 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL S10-ST2  350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1350 370,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1435 210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1440 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1450 460,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1457 160,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1458 160,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 14Z 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 110,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 15 1555  320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1535 280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1536 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1537 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1538 400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1539 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555 120,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1555N 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1557 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1558 460,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1569 360,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1735 490,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1737 300,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1745 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1747 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO 1749 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO PP39L 480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO S1737 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1645  170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS 1647  50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1340  440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO XPS M1640  90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO1537  470,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO1555  150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL STUDIO1569  100,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1014 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1015 80,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1050 460,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1088 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1200 60,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1220 260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 131 500,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310 200,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1310N 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1320N 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3449  70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 3468  270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14 5468  260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1400 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1410 460,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1440 340,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1450 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 14R 460,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 270,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3549  70,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3562  170,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3565  320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 3568  200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 5568  130,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 15 7570  90,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1500 500,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1510 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1520N 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1540 90,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1550 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1700 100,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1710 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 1720 230,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2420 450,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2421 250,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2510 480,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2520 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 2521 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3300 450,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3350 130,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3360 180,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3400 430,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3445 80,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3446 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3450 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3458 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3459 170,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3460 250,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3468 470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500 330,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3500BR 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3546 310,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3550 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3555 410,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3558 370,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3559 140,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3560 80,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3561 320,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3568 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3640 500,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3700 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 3750 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 450 340,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 500 170,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5459 90,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5460 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5468 380,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5470 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5480 110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5530 490,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5560 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5568 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 5640 240,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO 7570 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO A840 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO A860 300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO A90 200,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V13 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V130 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V131 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2420 430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2421 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V2521 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3300 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3350 290,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400 160,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3450 500,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3460 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3500 440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3550 370,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3560 210,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5460 160,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V5470 430,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL VOSTRO V3400  200,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 11 9P33  350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 9250  390,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q23  360,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 12 9Q33  360,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 210,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9333  210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9343  250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9350  220,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9360  110,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 9365 2-IN-1 150,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 L321X  230,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13 L322X  280,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1340 70,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 13Z 00,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14 L401X  260,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14 L421X  380,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 14Z L412Z  190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9530  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9550  230,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 9560  90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 L501X  210,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 L502X  480,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15 L521X  430,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15Z 450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 15Z L511Z  370,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1640 440,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1645 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 1647M 370,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 17 220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 17 L701X  150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 17 L702X  320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 8500 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 9343 110,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS 9360 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS DUO 12  260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS DUO 13  460,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L321X 450,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L401X 470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L412Z 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L421X 190,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L501X 390,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L502 440,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L502X 300,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L521X 280,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS L702X 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1210 410,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1210 MXC062  360,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1330 400,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1330 M1330  70,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M140 MXC051  210,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1530 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1530 M1530  450,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M170 MXG051  300,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1710 470,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1710 MXG061  440,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1730 110,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M1730 M1730  220,000 BH 3 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS M2010 MXP061  340,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop DELL XPS P12G 440,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin , phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận