Vỏ Laptop Acer

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Vỏ Laptop ACER 4738G 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER 4745G 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER 4810T 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER 4820T 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER 5742G 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER AO756 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 1410 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 2920 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 2930 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3600 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3620 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3650 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3680 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3810 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3820 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3830 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 3880 500,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4230 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4250 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4251 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4252 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4253 270,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4253G 310,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4310 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4315 249,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4320 40,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4330 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4332 90,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4336 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4339 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4339  250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4349 140,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4350G 220,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4352 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4410 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4430 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4520 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4520G 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4530 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4535 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4540 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4551 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4551G 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4552 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4553 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4560 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4560G 500,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4625 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4710 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4710G 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4715Z 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720G 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720GZ 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4720Z 249,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4730 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4730Z 290,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4732Z 190,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4733 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4733Z 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4735Z 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4735ZG 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4736 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738G 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4738ZG 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4739 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4739Z 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4740 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741Z 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4741ZG 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4743 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4743G 500,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745G 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4745Z 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4749 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750G 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750Z 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4750ZG 249,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4752 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4810T 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4820 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 4830 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5100 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5251 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5349 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5470 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5517 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5532 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5536 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5541 50,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5570 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5600/ ZB2 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5630 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5650 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5680 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5710 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5720 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5732 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5732Z 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5733 500,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5735 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5737 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5738 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5739G 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5740 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5741 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5742 60,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5745 249,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5750 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5810 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5830 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 5930 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 6530 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 6920 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 7750 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE 9320 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A114-31 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A314-31 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A315-SERIES 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A515 51G 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A515-SERIES 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-51 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-51G 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A517-SERIES 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE A615-51G 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_431 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_432 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_434 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_470 400,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_471 500,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_522 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_531 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_570 120,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1_571 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-410 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-410G 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-422 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-422G 249,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-430 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-431 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-431G 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432G 320,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-432P 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-434 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-470 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-471 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-472 180,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-522 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-531 150,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-570 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E1-571 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5 575G 240,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_411 260,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_471(E14) 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_511 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_531 400,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_571 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_573 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5_574 250,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-4 SERIES 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-411 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-471(E14) 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-473 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-473G 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-475 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-475G 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-476 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-476G 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-5 SERIES 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-511 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-521 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-523 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-531 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-553 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-553G 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-571 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-573 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-575 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-575G 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-7 SERIES 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-772 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-772G 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-774 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE E5-774G 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-132 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-311 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-432 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-5 SERIES 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-512 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-512-C96S MS2394 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-520 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-521 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-522 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-523 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-533 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-572 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ES1-732 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE F15 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE F5-5 SERIES 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE F5-573G 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE IC 3741 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE M3 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131M 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-132 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431M 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 522 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 725 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE 756 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D255 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D257 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D270 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE D525 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE NAV50 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE ONE ZG5 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE R7 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE S3 SM2346 70,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE S5-371 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE S7 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE S7-391 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SW5-173 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH 10 E 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW -016 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-013P 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-106P 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-014 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-015 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111P 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171P 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173P 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-271 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-272P 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW-3-103 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-011 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-014P 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE SWITCHSW 5-272 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V NITRO 15 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V NITRO 17 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_371 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_471 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3_571 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-371 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-372 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-471 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V3-571 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_431 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_471 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_551 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5_571 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-122P 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-431 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-471 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-551 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-571 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE V5-572P 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE VN7-793G 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE VX 15 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE VX5-591G 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE Z1402-39KT 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ASPIRE4738Z 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER CHROMEBOOK R 11 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1 531 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-432 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-470 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-471 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-532 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-571 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER E1-572 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER E5-471 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER E5-571 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER E5-572 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES D640 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES D730 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES E627 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES E730G 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EMACHINES EM350/ NAV51 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ES1-511 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 2510 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 3000 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 3100 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4010 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4100 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4120 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4130 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4210 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4220 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4230 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4253 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4420 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4620 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4620Z 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630Z 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 4630ZG 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5220 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5230 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5230E 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5235 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5410 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5420 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5420G 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5430 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5510Z 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5610 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5610G 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5620 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5620ZG 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630EZ 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630G 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5630Z 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5635G 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 5635Z 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7230 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7230E 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7420 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620G 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7620Z 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630 ZG 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630EZ 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630G 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER EXTENSA 7630Z 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER FERRARI 4000 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER FERRARI 5000 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER M3-481 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER NITRO 5 AN515 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER NITRO AN515-SERIES 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER NITRO NP515-51 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE D255 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE L1410 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1001 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1002 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1002P 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1003 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE S1003P 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE Z1401 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE Z1402 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE ZG5 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE 4220 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER P3-171 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER P648 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR 17X 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR 21X 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-571 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-572 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR G3-573 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR G5-793 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR GX-791 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR GX-792 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER PREDATOR PH317-51 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER R5 471T 60,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER R7-572 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER S3-391 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN 1 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN 3 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN 5 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN 7 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SA-271P 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SA5-271 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP 111-31N 120,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP 113-31 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP111-31 270,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP111-32N 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP315-51 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP513-51 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP513-52N 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SPIN SP515-51GN 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWIFT 3 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWIFT 7 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWIFT SF315 51 530V 320,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH 11 V 250,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH 7 BLACK EDITOR 140,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH ALPHA 12 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW1-011 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW312-31P 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW5-017P 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW512-217 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER SWITCH SW512-52P 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4070 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4080 240,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4100 260,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4150 290,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4200 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4210 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4220 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4230 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4235 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4260 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4270 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4280 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4310 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4320 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4330 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4335 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4350 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4400 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4500 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4520 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4600 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4650 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4670 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4720 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730G 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4730Z 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4740ZG 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750Z 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 4750ZG 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 505 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 510 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5100 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5210 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5220 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5220G 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5230 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5330 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5330G 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5335 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5344 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5360 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5360G 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5510 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5520 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5520G 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5530 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5530G 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5725G 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5730 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5730G 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735G 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5735Z 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741G 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741Z 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5741ZG 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742Z 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5742ZG 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5744 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5744Z 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760G 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 5760ZG 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6252 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6253 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6291 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6292 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6293 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6550 120,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6552 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6553 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6592 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6592G 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6593 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6593G 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594E 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6594G 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6595 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 6595G 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7220 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7220G 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7230 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7320 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7330 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7510 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7520G 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7530 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7530G 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7720G 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7730 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7730G 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7740 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7740G 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750G 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 7750Z 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8100 150,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8172T 20,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8200 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8331 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8331G 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8371 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372T 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372TG 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8372TZ 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8431 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8471 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473G 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8473T 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481T 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8481TG 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8531 150,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8571 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8571G 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572G 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8572T 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573T 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE 8573TG 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B113-E 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B113-M 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B115-M 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116-M 50,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116MP 20,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B116-MP 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B117-MP 270,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE B118 310,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE P236-M 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE PP238-M 249,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-R 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-RN 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER TRAVELMATE X349 190,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ULTRABOOK S3 310,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER ULTRABOOK S7-391 320,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-122 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-371 140,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-471 220,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-472 250,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-571 180,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER V3-572 350,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-122 50,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-431 130,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-431,V5-471 190,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-471 240,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-571 260,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-572 290,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER V5-573 350,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER W500 380,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER W510 350,000 BH 9 Tháng
Vỏ Laptop ACER W700 (ASPIRE P3) 400,000 BH 12 Tháng
Vỏ Laptop ACER 5515 500,000 BH 6 Tháng
Vỏ Laptop ACER ONE ASPIRE D270 130,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận