Sạc Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop TOSHIBA A660 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C50 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C55T 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C640 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA C650 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA DYNABOOK 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E205 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E45T 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA E45T-A4200 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L10T 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L500 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L510 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L630 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L635 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L640 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L645 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L645 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L650 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L655 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L670 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA L735 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA M780 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA M900 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA MINI NB205 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P105 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P55T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA P870 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS463A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS562A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS566A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS569A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS56HA 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS56MA 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PS57HA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSA50A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSBY3A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSC09A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSC0MA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSK01A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSK05A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLB1A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLB9A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLGXA 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLQ1A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLS1A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLS4A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLSAA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLW9A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSLWTA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSMD1A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSMD9A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSPC5A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSPCDA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSERA 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSESA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSG0A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSSG2A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PST1BA 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PST3BA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU5RA 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU5XA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU6SA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU6VA 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU83A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU8DA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PSU9CA 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PT15AA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PT15BA 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA PU143A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA R600 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA R700 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA S500 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA T110 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U40T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U505 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U505-S2012 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U845T 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA U925T 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA X505 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop TOSHIBA Z830 50,000 BH 12 ThángChat trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Sạc Laptop TOSHIBA sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Sạc Laptop TOSHIBA được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Sạc Laptop TOSHIBA thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Sạc Laptop TOSHIBA được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !