Sạc Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 300E5PS 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 2 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 6 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP915S3G 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP915S3GI 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 PLUS 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940Z5LE 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E4E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5GI 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5JI 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5U 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP270E5V 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP275E5E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP470R5E 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP540U4E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP680Z5E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP870Z5GE 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP880Z5E 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP930X2K 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP930X5J 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP930X5JI 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X5JI 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG PRO 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG XE303C12 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N120 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N145 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N145-JP01RS 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N145-JP02DE 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N148 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N148 PLUS 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N150 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N150-HAV1US 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N150-JA02 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N210 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N210 PLUS 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N220 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N220 PLUS 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N220-JA02 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N220-JP01NL 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N310 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N510 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NB30 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC108 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC110 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC110-A01US 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC208 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NC210 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG N110 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NB30 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NB30P 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NC10 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NC20 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-NF210 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NF210 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 7 SPIN 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3L 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3M 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5L 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5M 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP910S3L 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 PRO 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X3M 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X5M 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940Z5L 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 SERIES 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG M 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P460I 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P480 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P560E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P560I 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-P580 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q310I 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q320E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q430 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q430E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q430H 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q530 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX410 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX411H 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX411I 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R430I 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R440I 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R480I 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R519 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R522 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R530 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R530CE 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R540E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R540I 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R580E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R580I 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R610 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R620E 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R730C 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R780E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R780VE 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC510E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC512 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC512I 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RF510E 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RF511 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RF710E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RF711 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV510I 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV511I 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV515I 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV520I 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV711I 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV720I 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-SF310 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-SF410 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-SF411I 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-SF510 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-X360 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-X460 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-X460I 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP R431 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4Z 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5AI 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5KJ 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5M 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E5PS 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300E7A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300U1A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V4A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V5A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP300V5AI 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305E5A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305E7A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305E7AI 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305U1A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305V5A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP305V5AI 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP350E5C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP350E7C 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-350U2B 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP350U2Y 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP350V5C 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP355E5C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP355E7C 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP355V5C 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP365E5C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP470R4E 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500E5A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500P4A 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500P4C 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R3M 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R4K 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5H 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5L 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5LA 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500R5M 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP500V5C 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530E5M 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U3B 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U3C 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U4B 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U4C 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP535U4C 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP550P5C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP550P7C 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700G7A 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700G7C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z3A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-700Z3A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z3AH 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z3CH 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z4A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z5A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z5AH 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP700Z5B 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP780Z5E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5H 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP800G5M 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3A 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3B 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3C 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3D 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3F 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3G 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X3N 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X4B 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X4C 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X4D 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5L 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5LI 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP900X5N 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP905S3GI 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q310 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-Q430 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX411 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX412 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-QX511 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R439E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC408 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC418 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV509 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-RV520 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NP-S3510 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-300V4A 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-300V5A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT370 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-900X3A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RC520 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG NT-SF311 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P430 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P460 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P480 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P530 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P560 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG P580 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG PV510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q320 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q428 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q428-DS02 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q428E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q430E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q430H 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG Q430-JU01 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG QX311 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG QX411H 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG QX412 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R409 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R428 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R429 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R430 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R439 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R439-DA04 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R440 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R467 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R480 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R510 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R519 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R522 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R530 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R538 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R540 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R580 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R610 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R620 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R720 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R730 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG R780 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC410 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A01VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A02VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A04VN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S05VN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S07VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC418-S09VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC510 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RC512 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF510 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF710 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF710 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF711 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RF712 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV408 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV408-A01VN 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV409-S01VN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV411 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV411-A01IN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV509 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV515 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV520 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV711 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG RV720 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SENS Q45 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF310 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF410 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF410-S03VN 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF411 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF510 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG SF510-S02DE 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG X10 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG X120 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG X360 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG X460 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SAMSUNG XE500 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SASMUNG NP-Q320 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop SASMUNG NP-Q530 70,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận