Sạc Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sạc Laptop LENOVO 2470 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 2575 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 3000 G230 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 310U 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 4460 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 5100C 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 520 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 520S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 526 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 5820 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 6575 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 7560 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO 7757 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B110 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B40 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B41 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B430 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B4400 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B4400S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B4450S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B450 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B450 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B460 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B460E 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B470 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B470E 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B475 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B475E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B480 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B485 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B490 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B490S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B50 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B51 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B5400 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B570 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B570E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B570E2 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B575 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B575E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B580 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B590 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B70 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO B71 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C460 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C461 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C462 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C465 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C467 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO C640 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E10 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E31 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E40 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E41 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E430 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E4325 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E4430 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E49 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E50 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E51 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO E660 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE 13 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE 14 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE 15 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE 2 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO EDGE E49 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 10 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 14 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 14D 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 15 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 15D 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 2 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 2 14 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 2 15 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 3 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 3 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 4 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO FLEX 5 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G230 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G40 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G400 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G400M 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4030 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070_2549 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070_4338 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070_4340 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G4070_5942 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G410 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G430 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G450 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G460 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G465 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G470 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G475 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G480 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G50 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G500 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G500S 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5030 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_2270 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_3771 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_3773 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_6136 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_8271 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G5070_9504 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G510 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G530 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G550 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G555 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G555 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G560 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G570 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G575 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G580 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G60 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G640 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G770 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO G80 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO HELIX 1 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 100 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 110 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 300 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 305 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 310 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 320 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 500 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 510 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 700 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 720 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G360 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G40 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G400 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G405 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G41 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G410 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G470 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G475 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G480 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G485 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G50 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G50 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G500 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G505 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G51 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G510 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G570 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G575 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G580 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G585 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G70 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G700 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G710 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD G770 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD N580 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD N581 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD N585 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD N586 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P400 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P500 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P580 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD P585 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S10 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S100 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S110 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S200 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S205 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S206 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S210 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S215 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S300 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S310 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S400 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S405 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S410 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S415 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S500 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U260 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U310 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U330 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U400 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U410 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPAD320S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO IDEAPADG780 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K2450 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K29 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K4350 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K4450 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO K49 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L410 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L410 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L412 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L412 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L512 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO L512 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO LEGION Y520 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO LEGION Y720 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO LEGION Y920 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO MIIX3 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO MIIX3 1030 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO N100 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO N580 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R50 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R51 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R52 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R60 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO R61 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S10 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S102 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S12 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S12 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S2030 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S2030_6833 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S21E-20 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S3 YOGA 14 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S400 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S405 S410P 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S410P 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S500 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S515 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO S9 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO SL400 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO SL410 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T23 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T40 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T400 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T400S 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T41 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T410I_S 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T42 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T420S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T43 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T430 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T430S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T440 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T440P 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T450S 14 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T510 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T520 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T60 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO T61 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD 11E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD A275 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD A475 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E130 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E220S 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E420 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E460 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD E555 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L420 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L421 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L430 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L440 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L450 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L460 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L520 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L530 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L540 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD L560 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P50 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P50S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P51 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P51S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P70 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD P71 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S430 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S431 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S440 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S531 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD S540 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T25 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T420 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T420I 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T420S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430I 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430S 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T430U 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T431S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T440 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T440P 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T440S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T450 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T450S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T460 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T460P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T470 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T470S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T520 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T520I 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T530 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T530I 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T540P 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T550 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T560 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD T570 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W520 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W530 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W540 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W541 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD W550S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X120E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X121E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X130E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X131E 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X140E 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X220 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X220I 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X230 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X230I 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X230S 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X240 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X240S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X250 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD X260 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADT460S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO THINKPADX270 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U1 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U110 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U150 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U160 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U260 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U300S 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U310 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U310TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U330 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U400 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U410 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U4170 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U450P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U450P 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U460 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO U620 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO V410 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO V460 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO V470 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO V480C 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W500 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W530 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W701 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO W701DS 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X1 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X1 YOGA 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X100E 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X100E 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X120E 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X200 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X201 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X201 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X220 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X230 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X230T 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X240P_S 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X30 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X31 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X3A40 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X60 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO X61 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y300 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y310 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y330 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y40 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y400 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y410 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y430 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y450 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y460 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y470 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y480 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y50 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y5070 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y510P 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y530 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y550 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y550P 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y560 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y560D 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y560P 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y570 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y70 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y7070 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Y740 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 10 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 11S 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 13 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 13 20175 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 14 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 15 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 11 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 11 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 14 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 460 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 500 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 500 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 510 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 520 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 520 14 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 700 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 900 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA 900S 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA S3 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO YOGA11S 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z360 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z400 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z4000 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z4070 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z410 50,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z460 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z470 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z480 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z5070 70,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z510 40,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z5170 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z560 30,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z560 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z570 60,000 BH 12 Tháng
Sạc Laptop LENOVO Z61 60,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận