Ram – Nâng Ram Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 2470 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 2575 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 3000 G230 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 310U 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 4460 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 510 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 5100C 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 520 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 520S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 526 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 5820 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 6575 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 7560 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO 7757 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B110 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B40 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B41 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B430 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B4400 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B4400S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B4450S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B450 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B450 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B460 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B460E 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B470 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B470E 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B475 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B475E 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B480 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B485 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B490 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B490S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B50 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B51 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B5400 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B570 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B570E 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B570E2 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B575 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B575E 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B580 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B590 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B70 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO B71 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C460 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C461 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C462 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C465 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C467 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO C640 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E10 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E31 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E40 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E41 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E430 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E4325 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E4430 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E49 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E50 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E51 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO E660 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE 13 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE 14 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE 15 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE 2 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO EDGE E49 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 10 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 14 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 14D 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 15 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 15D 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 2 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 2 14 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 2 15 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 3 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 3 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 4 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO FLEX 5 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G230 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G40 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G400 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G400M 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4030 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070_2549 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070_4338 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070_4340 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G4070_5942 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G410 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G430 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G450 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G460 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G465 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G470 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G475 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G480 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G50 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G500 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G500S 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5030 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_2270 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_3771 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_3773 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_6136 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_8271 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G5070_9504 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G510 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G530 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G550 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G555 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G555 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G560 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G570 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G575 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G580 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G60 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G640 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G770 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO G80 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO HELIX 1 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 100 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 110 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 300 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 305 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 310 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 320 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 500 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 510 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 700 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 720 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G360 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G40 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G400 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G405 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G41 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G410 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G470 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G475 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G480 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G485 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G50 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G50 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G500 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G505 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G51 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G510 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G570 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G575 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G580 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G585 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G70 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G700 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G710 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD G770 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD N580 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD N581 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD N585 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD N586 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P400 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P500 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P580 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD P585 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S10 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S100 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S110 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S200 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S205 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S206 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S210 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S215 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S300 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S310 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S400 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S405 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S410 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S415 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S500 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U260 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U310 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U330 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U400 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U410 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPAD320S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO IDEAPADG780 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K2450 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K29 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K4350 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K4450 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO K49 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L410 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L410 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L412 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L412 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L512 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO L512 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO LEGION Y520 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO LEGION Y720 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO LEGION Y920 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO MIIX3 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO MIIX3 1030 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO N100 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO N580 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R50 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R51 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R52 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R60 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO R61 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S10 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S102 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S12 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S12 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S2030 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S2030_6833 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S21E-20 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S3 YOGA 14 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S400 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S405 S410P 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S410P 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S500 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S510 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S515 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO S9 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO SL400 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO SL410 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T23 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T40 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T400 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T400S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T41 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T410I_S 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T42 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T420S 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T43 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T430 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T430S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T440 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T440P 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T450S 14 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T500 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T510 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T520 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T60 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO T61 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD 11E 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD A275 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD A475 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E130 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E220S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E420 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E460 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD E555 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L420 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L421 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L430 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L440 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L450 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L460 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L520 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L530 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L540 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD L560 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P50 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P50S 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P51 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P51S 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P70 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD P71 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S430 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S431 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S440 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S531 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD S540 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T25 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T420 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T420I 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T420S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430I 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T430U 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T431S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T440 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T440P 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T440S 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T450 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T450S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T460 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T460P 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T470 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T470S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T520 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T520I 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T530 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T530I 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T540P 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T550 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T560 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD T570 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W520 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W530 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W540 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W541 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD W550S 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X120E 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X121E 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X130E 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X131E 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X140E 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X220 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X220I 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X230 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X230I 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X230S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X240 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X240S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X250 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD X260 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADT460S 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO THINKPADX270 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U1 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U110 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U150 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U160 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U260 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U300S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U310 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U310TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U330 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U400 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U410 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U4170 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U450P 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U450P 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U460 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO U620 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO V410 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO V460 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO V470 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO V480C 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W500 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W510 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W530 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W701 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO W701DS 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X1 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X1 YOGA 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X100E 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X100E 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X120E 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X200 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X201 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X201 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X220 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X230 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X230T 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X240P_S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X30 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X31 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X3A40 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X60 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO X61 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y300 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y310 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y330 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y40 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y400 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y410 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y430 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y450 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y460 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y470 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y480 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y50 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y5070 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y510 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y510P 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y530 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y550 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y550P 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y560 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y560D 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y560P 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y570 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y70 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y7070 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Y740 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 10 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 11S 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 13 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 13 20175 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 14 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 15 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 11 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 11 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 14 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 460 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 500 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 500 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 510 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 520 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 520 14 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 700 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 900 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA 900S 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA S3 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO YOGA11S 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z360 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z400 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z4000 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z4070 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z410 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z460 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z470 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z480 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z5070 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z510 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z5170 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z560 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z560 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z570 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop LENOVO Z61 30,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận