Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU 1718 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A1110 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A1120 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A1220 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A530 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A531 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A532 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A6220 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU A6230 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH530 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH531 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH532 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH544 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH550 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH551 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH552 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH555 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH564 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AH701 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO A3667G 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO L1310G 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO LA1703 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO LI1718 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO LI2727 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO LI3910 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PA1510 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PA1538 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PA2510 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PI1536 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO SI1520 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO SI2636 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO SI3655 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO UI3520 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XA2528 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XA3530 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI1526 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI1546 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI2428 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI2528 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI2550 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU AMILO XI3650 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU BH531 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H700 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H710 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H720 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H760 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H910 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H920 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU CELSIUS H970 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E544 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E554 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E733 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E734 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E743 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E744 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E751 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E752 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E753 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E754 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E755 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU E780 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU H730 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU L1010 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH520 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH522 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH530 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH531 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH532 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH700 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH701 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LH772 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU LL730 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU M1010 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU M7440 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU MH330 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU MH380 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU N3530 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU N6410 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU NH532 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU NH751 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P3110 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P701 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P702 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P7120 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P770 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P772 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU P8010 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU PH521 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU PH530 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU PH701 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU PH702 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q555 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q572 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q584 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q702 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU Q704 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S561 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S6420 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S6421 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S710 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S751 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S752 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S761 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S762 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S792 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S904 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU S935 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SD50 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH530 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH561 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH572 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH760 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH761 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH762 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH771 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH772 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU SH782 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T935 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T901 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T902 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T904 60,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU T935 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU U745 50,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU U772 40,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU UH554 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU UH572 70,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU UH574 30,000 BH 12 Tháng
Ram – Nâng Cấp Ram Laptop FUJITSU V5505 50,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận