Pin Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Pin Laptop TOSHIBA A660 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA C50 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA C55T 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA C640 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA C650 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA DYNABOOK 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA E205 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA E45T 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA E45T-A4200 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L10T 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L500 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L510 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L630 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L635 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L640 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L645 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L645 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L650 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L655 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L670 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA L735 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA M780 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA M900 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA MINI NB205 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA P105 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA P55T 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA P870 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PS463A 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PS562A 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PS566A 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PS569A 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PS56HA 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PS56MA 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PS57HA 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSA50A 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSBY3A 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSC09A 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSC0MA 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSK01A 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSK05A 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSLB1A 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSLB9A 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSLGXA 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSLQ1A 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSLS1A 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSLS4A 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSLSAA 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSLW9A 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSLWTA 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSMD1A 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSMD9A 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSPC5A 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSPCDA 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSSERA 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSSESA 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSSG0A 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSSG2A 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PST1BA 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PST3BA 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSU5RA 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSU5XA 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSU6SA 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSU6VA 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSU83A 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSU8DA 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PSU9CA 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PT15AA 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PT15BA 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA PU143A 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA R600 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA R700 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA S500 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA T110 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA U40T 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA U500 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA U505 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA U505-S2012 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA U845T 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA U925T 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA X505 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop TOSHIBA Z830 30,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận