Pin Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Pin Laptop LENOVO 2470 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO 2575 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO 3000 G230 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO 310U 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO 4460 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO 510 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO 5100C 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO 520 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO 520S 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO 526 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO 5820 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO 6575 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO 7560 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO 7757 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO B110 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO B40 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B41 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO B430 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO B4400 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B4400S 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO B4450S 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO B450 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B450 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO B460 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO B460E 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO B470 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO B470E 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B475 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO B475E 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B480 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B485 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B490 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B490S 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO B50 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO B51 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B5400 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B570 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO B570E 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO B570E2 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO B575 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO B575E 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO B580 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO B590 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO B70 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO B71 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO C460 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO C461 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO C462 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO C465 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO C467 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO C640 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO E10 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO E31 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO E40 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO E41 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO E430 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO E4325 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO E4430 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO E49 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO E50 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO E51 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO E660 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO EDGE 13 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO EDGE 14 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO EDGE 15 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO EDGE 2 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO EDGE E49 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 10 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 14 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 14D 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 15 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 15D 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 2 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 2 14 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 2 15 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 3 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 3 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 4 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO FLEX 5 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO G230 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO G40 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G400 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G400M 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO G4030 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G4070 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G4070_2549 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G4070_4338 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G4070_4340 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G4070_5942 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G410 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO G430 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO G450 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO G460 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO G465 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO G470 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO G475 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G480 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO G50 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G500 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G500S 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G5030 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G5070 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G5070_2270 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G5070_3771 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G5070_3773 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G5070_6136 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G5070_8271 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO G5070_9504 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G510 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G530 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO G550 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO G555 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO G555 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO G560 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO G570 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G575 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G580 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO G60 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO G640 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO G770 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO G80 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO HELIX 1 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 100 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 110 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 300 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 305 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 310 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 320 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 500 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 510 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 700 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 720 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G360 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G40 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G400 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G405 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G41 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G410 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G470 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G475 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G480 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G485 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G50 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G50 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G500 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G505 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G51 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G510 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G570 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G575 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G580 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G585 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G70 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G700 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G710 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD G770 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD N580 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD N581 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD N585 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD N586 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P400 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P500 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P580 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD P585 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S10 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S100 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S110 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S200 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S205 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S206 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S210 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S215 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S300 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S310 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S400 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S405 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S410 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S415 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S500 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U260 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U310 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U330 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U400 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U410 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPAD320S 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO IDEAPADG780 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO K2450 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO K29 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO K4350 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO K4450 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO K49 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO L410 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO L410 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO L412 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO L412 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO L512 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO L512 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO LEGION Y520 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO LEGION Y720 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO LEGION Y920 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO MIIX3 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO MIIX3 1030 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO N100 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO N580 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO R50 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO R51 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO R52 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO R60 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO R61 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO S10 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO S102 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO S12 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO S12 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO S2030 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO S2030_6833 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO S21E-20 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO S3 YOGA 14 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO S400 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO S405 S410P 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO S410P 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO S500 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO S510 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO S515 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO S9 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO SL400 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO SL410 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO T23 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO T40 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO T400 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO T400S 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO T41 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO T410I_S 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO T42 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO T420S 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO T43 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO T430 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO T430S 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO T440 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO T440P 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO T450S 14 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO T500 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO T510 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO T520 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO T60 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO T61 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD 11E 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD A275 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD A475 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD E130 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD E220S 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD E420 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD E460 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD E555 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L420 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L421 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L430 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L440 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L450 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L460 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L520 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L530 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L540 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD L560 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD P50 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD P50S 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD P51 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD P51S 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD P70 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD P71 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD S430 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD S431 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD S440 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD S531 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD S540 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T25 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T420 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T420I 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T420S 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430I 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430S 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T430U 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T431S 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T440 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T440P 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T440S 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T450 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T450S 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T460 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T460P 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T470 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T470S 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T520 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T520I 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T530 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T530I 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T540P 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T550 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T560 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD T570 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD W520 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD W530 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD W540 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD W541 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD W550S 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X120E 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X121E 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X130E 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X131E 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X140E 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X220 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X220I 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X230 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X230I 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X230S 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X240 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X240S 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X250 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD X260 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADT460S 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO THINKPADX270 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO U1 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO U110 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO U150 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO U160 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO U260 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO U300S 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO U310 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO U310TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO U330 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO U400 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO U410 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO U4170 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO U450P 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO U450P 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO U460 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO U620 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO V410 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO V460 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO V470 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO V480C 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO W500 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO W510 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO W530 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO W701 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO W701DS 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO X1 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO X1 YOGA 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO X100E 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO X100E 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO X120E 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO X200 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO X201 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO X201 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO X220 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO X230 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO X230T 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO X240P_S 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO X30 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO X31 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO X3A40 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO X60 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO X61 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y300 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y310 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y330 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y40 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y400 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y410 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y430 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y450 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y460 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y470 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y480 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y50 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y5070 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y510 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y510P 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y530 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y550 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y550P 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y560 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y560D 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y560P 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y570 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y70 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y7070 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Y740 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 10 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 11S 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 13 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 13 20175 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 14 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 15 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 2 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 2 11 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 3 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 3 11 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 3 14 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 460 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 500 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 500 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 510 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 520 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 520 14 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 700 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 900 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA 900S 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA S3 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO YOGA11S 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z360 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z400 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z4000 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z4070 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z410 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z460 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z470 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z480 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z5070 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z510 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z5170 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z560 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z560 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z570 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop LENOVO Z61 30,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận