Pin Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Pin Laptop FUJITSU 1718 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU A1110 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU A1120 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU A1220 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU A530 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU A531 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU A532 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU A6220 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU A6230 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH530 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH531 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH532 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH544 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH550 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH551 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH552 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH555 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH564 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AH701 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO A3667G 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO L1310G 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO LA1703 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO LI1718 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO LI2727 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO LI3910 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PA1510 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PA1538 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PA2510 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PI1536 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO SI1520 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO SI2636 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO SI3655 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO UI3520 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO XA2528 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO XA3530 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO XI1526 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO XI1546 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2428 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2528 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO XI2550 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU AMILO XI3650 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU BH531 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H700 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H710 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H720 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H760 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H910 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H920 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU CELSIUS H970 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E544 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E554 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E733 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E734 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E743 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E744 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E751 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E752 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E753 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E754 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E755 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU E780 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU H730 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU L1010 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LH520 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LH522 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LH530 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LH531 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LH532 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LH700 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LH701 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LH772 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU LL730 60,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU M1010 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU M7440 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU MH330 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU MH380 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU N3530 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU N6410 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU NH532 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU NH751 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU P3110 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU P701 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU P702 50,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU P7120 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU P770 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU P772 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU P8010 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU PH521 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU PH530 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU PH701 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU PH702 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU Q555 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU Q572 40,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU Q584 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU Q702 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU Q704 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S561 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S6420 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S6421 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S710 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S751 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S752 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S761 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S762 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S792 30,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S904 60,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU S935 60,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SD50 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SH530 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SH561 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SH572 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SH760 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SH761 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SH762 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SH771 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SH772 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU SH782 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 30,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 70,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 30,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 50,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 30,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 70,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 60,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU T935 40,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU T901 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU T902 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU T904 50,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU T935 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU U745 40,000 BH 12 Tháng
Pin Laptop FUJITSU U772 70,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU UH554 50,000 BH 9 Tháng
Pin Laptop FUJITSU UH572 70,000 BH 6 Tháng
Pin Laptop FUJITSU UH574 40,000 BH 3 Tháng
Pin Laptop FUJITSU V5505 70,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận