Ổ DVD Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 300E5PS 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 2 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 6 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP915S3G 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP915S3GI 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 PLUS 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940Z5LE 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E4E 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5E 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5GI 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5JI 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5U 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP270E5V 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP275E5E 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP470R5E 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP540U4E 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP680Z5E 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3E 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP870Z5GE 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP880Z5E 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP930X2K 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP930X5J 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP930X5JI 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X5JI 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG PRO 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG XE303C12 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N120 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N145 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N145-JP01RS 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N145-JP02DE 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N148 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N148 PLUS 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N150 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N150-HAV1US 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N150-JA02 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N210 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N210 PLUS 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N220 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N220 PLUS 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N220-JA02 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N220-JP01NL 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N310 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N510 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NB30 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC108 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC110 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC110-A01US 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC208 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NC210 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG N110 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NB30 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NB30P 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NC10 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NC20 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-NF210 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NF210 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 7 SPIN 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3L 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3M 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5L 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5M 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP910S3L 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 PRO 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X3M 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X5M 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940Z5L 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 SERIES 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG M 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P460I 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P480 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P560E 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P560I 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-P580 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q310I 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q320E 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q430 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q430E 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q430H 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q530 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX410 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX411H 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX411I 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R430I 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R440I 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R480I 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R519 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R522 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R530 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R530CE 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R540E 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R540I 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R580E 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R580I 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R610 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R620E 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R730C 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R780E 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R780VE 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC510E 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC512 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC512I 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RF510E 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RF511 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RF710E 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RF711 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV510I 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV511I 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV515I 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV520I 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV711I 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV720I 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-SF310 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-SF410 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-SF411I 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-SF510 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-X360 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-X460 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-X460I 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP R431 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4A 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4C 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4Z 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5AI 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5C 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5KJ 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5M 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E5PS 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300E7A 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300U1A 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V4A 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V5A 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP300V5AI 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305E5A 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305E7A 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305E7AI 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305U1A 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305V5A 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP305V5AI 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP350E5C 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP350E7C 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-350U2B 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP350U2Y 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP350V5C 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP355E5C 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP355E7C 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP355V5C 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP365E5C 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP470R4E 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500E5A 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500P4A 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500P4C 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R3M 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R4K 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5H 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5L 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5LA 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500R5M 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP500V5C 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530E5M 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U3B 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U3C 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U4B 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U4C 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP535U4C 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP550P5C 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP550P7C 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700G7A 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700G7C 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z3A 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-700Z3A 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z3AH 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z3CH 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z4A 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z5A 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z5AH 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP700Z5B 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP780Z5E 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5H 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP800G5M 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3A 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3B 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3C 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3D 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3E 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3F 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3G 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X3N 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X4B 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X4C 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X4D 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5L 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5LI 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP900X5N 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP905S3GI 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q310 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-Q430 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX411 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX412 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-QX511 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R439E 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC408 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC418 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV509 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-RV520 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NP-S3510 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-300V4A 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-300V5A 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT370 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-900X3A 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RC520 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG NT-SF311 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG P430 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG P460 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG P480 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG P530 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG P560 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG P580 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG PV510 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q320 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q428 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q428-DS02 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q428E 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q430E 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q430H 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG Q430-JU01 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG QX311 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG QX411H 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG QX412 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R409 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R428 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R429 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R430 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R439 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R439-DA04 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R440 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R467 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R480 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R510 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R519 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R522 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R530 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R538 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R540 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R580 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R610 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R620 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R720 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R730 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG R780 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC410 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A01VN 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A02VN 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A04VN 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S05VN 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S07VN 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC418-S09VN 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC510 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RC512 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF510 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF710 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF710 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF711 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RF712 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV408 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV408-A01VN 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV409-S01VN 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV411 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV411-A01IN 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV509 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV515 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV520 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV711 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG RV720 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SENS Q45 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF310 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF410 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 2 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF410-S03VN 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF411 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF510 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG SF510-S02DE 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG X10 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG X120 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG X360 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG X460 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop SAMSUNG XE500 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SASMUNG NP-Q320 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop SASMUNG NP-Q530 60,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận