Ổ DVD Laptop MSI

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ DVD Laptop MSI CR400 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR400 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR42 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR420 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR43 6M 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR460 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR600 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR61 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR62 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR640 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR70 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR700-012US 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR72 6M 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR72 6ML 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CR72 7ML 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX420 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX420-0137 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX420-062XVN 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX420-1453 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX420MX 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX480 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX480 46 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX61 2QC 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX61 2QF 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX61-2PF 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX61-2QF 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX62 2QD 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX62 6QD 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX62 6QL 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX62 7QL 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX70 2OC 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX70 2OD 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX70 2QF 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX700-020US 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX700-053US 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX70-2PF 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX70-2QF 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX72 6QD 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX72 6QL 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI CX72 7QL 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI E7235-295US 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI EX460-037XVN 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI EX460X 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI EX460X-003VN 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI EX465 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI FX400 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI FX400-069XVN 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI FX400-1481 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI FX600MX-0113 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE40 20L 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE40 2OC 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE40 2OL 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE40 2PC 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 0NC 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 0ND 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2MSI 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2OC 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2OD 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2OE 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PC 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PE 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PF 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PG 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2PL 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2QD 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 2QE 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60 Apache 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE600 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60-2PC Apache 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60-2PL Apache 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE60-2QD Apache 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE603 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QC 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QD 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QE 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QF 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 2QL 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QC 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QD 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QE 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QF 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 6QL 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 7RD 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62 7RE 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62-2QD Apache 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62MVR 7RG 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62VR 6RF 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62VR 7RF 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE62VR 7RF 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE63 7RC 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE63 7RD 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE63VR 7RE 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE63VR 7RF 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 0NC 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 0ND 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 2OC 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 2OE 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 2PC 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 2PE 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 2PL 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 2QD 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 2QE 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70 Apache 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE700 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70-0NC 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE70-2QD Apache 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QC 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QD 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QE 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QF 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 2QL 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QC 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QD 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QE 2 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QF 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 6QL 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 7RD 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72 7RE 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72MVR 7RG 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72VR 6RF 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE72VR 7RF 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE73 7RC 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE73 7RD 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE73VR 7RE 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GE73VR 7RF 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GF62 7RD 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GF62 7RE 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GF62VR 7RF 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GF72 7RD 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GF72 7RE 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GF72VR 7RF 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62 6QC 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62 6QD 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62 6QE 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62 6QF 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62 7QF 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62 7RD 2 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62 7RDX 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62 7REX 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7RC 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7RD 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7RDX 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7RE 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62M 7REX 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62MVR 7RFX 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL62VR 7RFX 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72 6QC 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72 6QD 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72 6QE 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72 6QF 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72 7QF 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72 7RD 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72 7RDX 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72 7REX 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72M 7RDX 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72M 7REX 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GL72VR 7RFX 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP60 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP60 2OD 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP60 2PE 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP60 2QE 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP60 2QF 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP60-2QF 896 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62 2QD 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62 2QE 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62 6QE 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62 6QF 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62 7QF 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62 7RDX 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62 7RE 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62 7REX 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62M 7RD 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62M 7RDX 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62M 7REX 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP62MVR 7RFX 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP70 2OD 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP70 2PE 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP70 2QE 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP70 2QF 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP70 Leopard 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72 2QD 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72 2QE 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72 6QE 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72 6QF 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72 7QF 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72 7RD 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72 7RDX 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72 7RE 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72 7REX 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72M 7RDX 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72M 7REX 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72MVR 7RFX 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72VR 6RF 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72VR 7RF 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GP72VR 7RFX 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS30 2M 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS32 6QE 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS40 6QD 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS40 6QE 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS43VR 6RE 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS43VR 7RE 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 2PC 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 2PE 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 2PL 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 2PM 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 2QC 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 2QD 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 2QE 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 6QC 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 6QD 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 6QE 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS60 Ghost 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS620 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS63 7RD 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS63 7RE 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS63VR 7RF 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS63VR 7RG 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 2OC 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 2OD 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 2OD 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 2PC 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 2PE 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 2QC 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 2QD 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 2QE 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 6QC 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 6QD 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 6QE 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS70 STEALTH 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS72 6QC 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS72 6QD 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS72 6QE 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS73 7RE 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS73VR 6RF 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS73VR 7RF 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GS73VR 7RG 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT60 0ND 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT60 0NE 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT60 2OC 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT60 2OD 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT60 2PC 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT60 2PE 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT60 2QD 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT60 2QE 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT62VR 6RD 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT62VR 6RE 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT62VR 7RD 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT62VR 7RE 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT640 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT640-1656 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 0NC 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 0ND 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 0NE 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 2OC 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 2OD 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 2PC 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 2PE 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 2QD 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 DOMINATOR 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT70 DRAGON 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72 2PC 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72 2PE 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72 2QD 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72 2QE 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72 6QD 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72 6QE 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72 DOMINATOR 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72-2QD 1257 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72-2QD Dominator 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72-2QE Dominator 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72S 6QD 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72S 6QE 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72S 6QF 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72VR 6RD 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72VR 6RE 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72VR 7RD 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT72VR 7RE 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT73EVR 7RD 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT73EVR 7RE 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT73EVR 7RF 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT73VR 6RE 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT73VR 6RF 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT73VR 7RE 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT73VR 7RF 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT75VR 7RE 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT75VR 7RF 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT80 2QC 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT80 2QD 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT80 2QE 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT80-2QD 237 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT80S 6QD 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT83VR 6RE 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT83VR 6RF 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT83VR 7RE 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GT83VR 7RF 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GV62 7RC 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GV62 7RD 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GV62 7RE 2 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GV62VR 7RF 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GV72 7RD 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GV72 7RE 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GV72VR 7RF 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GX60 Destroyer 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GX620 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GX630-001US 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GX633-044US 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GX633-070US 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GX680 FHD 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI GX740-434US 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE60 2QD 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE60 2QE 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE60 6QD 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE60 6QE 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE60 7RD 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE62 7RD 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE70 2QD 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE70 2QE 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE70 6QD 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE70 6QE 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE70 7RD 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE72 7RD 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PE72 7RE 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PL60 7RD 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PL62 7RC 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI PL62 7RD 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI U140-N034 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WE62 7RI 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WE62 7RIX 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WE62 7RJ 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WE62 7RJX 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WE72 7RJ 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WE72 7RJX 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WS60 6QH 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WS60 6QI 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WS60 6QJ 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WS60 7RJ 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WS63 7RK 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WS63VR 7RL 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WS72 6QH 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WS72 6QI 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WS72 6QJ 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QI 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QJ 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QK 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QL 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QM 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WT72 6QN 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI WT73VR 7RM 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI X340-1352 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI X400-1462 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X340 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X350 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X400 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X420 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop MSI X-Slim X600 30,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận