Ổ DVD Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ DVD Laptop FUJITSU 1718 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU A1110 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU A1120 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU A1220 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU A530 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU A531 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU A532 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU A6220 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU A6230 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH530 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH531 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH532 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH544 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH550 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH551 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH552 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH555 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH564 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AH701 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO A3667G 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO L1310G 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO LA1703 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO LI1718 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO LI2727 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO LI3910 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PA1510 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PA1538 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PA2510 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PI1536 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO SI1520 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO SI2636 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO SI3655 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO UI3520 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XA2528 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XA3530 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI1526 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI1546 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI2428 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI2528 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI2550 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU AMILO XI3650 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU BH531 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H700 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H710 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H720 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H760 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H910 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H920 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU CELSIUS H970 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E544 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E554 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E733 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E734 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E743 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E744 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E751 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E752 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E753 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E754 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E755 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU E780 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU H730 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU L1010 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LH520 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LH522 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LH530 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LH531 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LH532 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LH700 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LH701 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LH772 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 1 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 30,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU LL730 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU M1010 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU M7440 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU MH330 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU MH380 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU N3530 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU N6410 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU NH532 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU NH751 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU P3110 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU P701 1 60,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU P702 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU P7120 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU P770 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU P772 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU P8010 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU PH521 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU PH530 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU PH701 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU PH702 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU Q555 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU Q572 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU Q584 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU Q702 70,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU Q704 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S561 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S6420 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S6421 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S710 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S751 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S752 50,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S761 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S762 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S792 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S904 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU S935 40,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SD50 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SH530 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SH561 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SH572 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SH760 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SH761 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SH762 50,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SH771 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SH772 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU SH782 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 30,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 60,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 60,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 40,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU T935 70,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU T901 70,000 BH 9 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU T902 40,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU T904 60,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU T935 40,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU U745 30,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU U772 70,000 BH 12 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU UH554 30,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU UH572 50,000 BH 6 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU UH574 50,000 BH 3 Tháng
Ổ DVD Laptop FUJITSU V5505 60,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận