Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU 1718 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU A1110 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU A1120 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU A1220 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU A530 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU A531 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU A532 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU A6220 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU A6230 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH530 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH531 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH532 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH544 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH550 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH551 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH552 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH555 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH564 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AH701 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO A3667G 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO L1310G 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO LA1703 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO LI1718 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO LI2727 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO LI3910 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PA1510 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PA1538 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PA2510 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PI1536 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO SI1520 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO SI2636 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO SI3655 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO UI3520 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO XA2528 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO XA3530 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO XI1526 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO XI1546 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO XI2428 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO XI2528 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO XI2550 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU AMILO XI3650 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU BH531 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H700 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H710 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H720 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H760 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H910 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H920 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU CELSIUS H970 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E544 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E554 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E733 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E734 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E743 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E744 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E751 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E752 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E753 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E754 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E755 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU E780 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU H730 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU L1010 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LH520 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LH522 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LH530 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LH531 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LH532 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LH700 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LH701 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LH772 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU LL730 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU M1010 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU M7440 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU MH330 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU MH380 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU N3530 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU N6410 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU NH532 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU NH751 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU P3110 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU P701 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU P702 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU P7120 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU P770 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU P772 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU P8010 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU PH521 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU PH530 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU PH701 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU PH702 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU Q555 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU Q572 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU Q584 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU Q702 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU Q704 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S561 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S6420 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S6421 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S710 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S751 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S752 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S761 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S762 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S792 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S904 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU S935 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SD50 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SH530 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SH561 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SH572 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SH760 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SH761 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SH762 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SH771 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SH772 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU SH782 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 30,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU T935 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU T901 40,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU T902 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU T904 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU T935 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU U745 70,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU U772 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU UH554 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU UH572 60,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU UH574 50,000 BH 12 Tháng
Ổ Cứng HDD – Nâng Cấp SSD Laptop FUJITSU V5505 30,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận