Màn Hình Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V 320,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN 310,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 300E5PS 220,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN 450,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 2 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 6 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E 460,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E 400,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E 300,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 290,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP915S3G 70,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP915S3GI 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS 450,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G 370,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI 310,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5LE 430,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E4E 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5E 50,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5GI 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5JI 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5U 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP270E5V 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP275E5E 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP470R5E 250,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP540U4E 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP680Z5E 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3E 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP870Z5GE 380,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP880Z5E 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X2K 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X5J 230,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP930X5JI 250,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5JI 310,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 450,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US 280,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US 430,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG PRO 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG XE303C12 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N120 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N145 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N145-JP01RS 330,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N145-JP02DE 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N148 460,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N148 PLUS 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N150 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N150-HAV1US 340,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N150-JA02 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N210 430,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N210 PLUS 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N220 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N220 PLUS 400,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N220-JA02 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N220-JP01NL 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N310 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N510 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NB30 490,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC108 60,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110 310,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-A01US 450,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC208 480,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NC210 500,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG N110 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NB30 430,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NB30P 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NC10 340,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NC20 270,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-NF210 470,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NF210 250,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 490,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 460,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 300,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 490,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 450,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 410,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 500,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 270,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 330,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 7 SPIN 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3L 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3M 390,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US 50,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5L 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US 320,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US 90,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS 240,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 370,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 420,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B 490,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 300,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 460,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 400,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 260,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 220,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP910S3L 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US 300,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US 210,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US 470,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US 300,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 PRO 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X3M 440,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US 380,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M 80,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5L 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 SERIES 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US 450,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG M 360,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 270,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US 90,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P460I 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P480 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P560E 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P560I 240,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-P580 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q310I 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q320E 410,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430 270,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430E 320,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430H 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q530 460,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX410 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411H 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411I 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R430I 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R440I 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R480I 500,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R519 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R522 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R530 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R530CE 490,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R540E 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R540I 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580E 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580I 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R610 430,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R620E 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R730C 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R780E 440,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R780VE 210,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC510E 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC512 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC512I 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF510E 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF511 80,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF710E 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RF711 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV510I 380,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV511I 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV515I 370,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV520I 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV711I 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV720I 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF310 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF410 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF411I 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-SF510 60,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X360 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X460 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-X460I 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP R431 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4A 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4C 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z 210,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN 300,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5AI 490,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5C 410,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5KJ 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5M 400,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E5PS 260,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300E7A 280,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300U1A 240,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4A 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN 250,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN 360,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V5A 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP300V5AI 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E5A 330,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E7A 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305E7AI 360,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305U1A 350,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305V5A 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP305V5AI 270,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350E5C 380,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350E7C 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-350U2B 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350U2Y 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP350V5C 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355E5C 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355E7C 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP355V5C 310,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP365E5C 410,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP470R4E 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500E5A 340,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500P4A 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500P4C 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R3M 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R4K 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5H 250,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5L 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5LA 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500R5M 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP500V5C 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530E5M 330,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U3B 320,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U3C 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4B 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4C 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN 60,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP535U4C 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP550P5C 500,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP550P7C 270,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700G7A 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700G7C 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3A 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-700Z3A 350,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3AH 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z3CH 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z4A 250,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5A 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5AH 290,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP700Z5B 370,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 450,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP780Z5E 80,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5H 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP800G5M 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3A 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3B 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3C 320,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3D 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3E 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN 70,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3F 280,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3G 410,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US 390,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X3N 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4B 280,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4C 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X4D 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5L 450,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5LI 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP900X5N 500,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP905S3GI 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q310 250,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN 320,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN 260,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-Q430 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX411 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-QX511 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN 250,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN 390,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 70,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN 50,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN 270,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN 330,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN 430,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 330,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN 260,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R439E 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN 370,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN 360,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 250,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 210,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN 480,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-RV520 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NP-S3510 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-300V4A 470,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-300V5A 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT370 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-900X3A 260,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M 50,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S 50,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S 330,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC520 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D 60,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 230,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG NT-SF311 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P430 220,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P460 1 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P480 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P530 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P560 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG P580 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG PV510 80,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q320 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428-DS02 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q428E 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430E 280,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430H 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG Q430-JU01 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG QX311 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG QX411H 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG QX412 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R409 320,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R428 470,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R429 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R430 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R439 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R439-DA04 320,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R440 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R467 270,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R480 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R510 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R519 300,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R522 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R530 1 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R538 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R540 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R580 390,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R610 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R620 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R720 80,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R730 440,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG R780 390,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC410 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418 280,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A01VN 410,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A02VN 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A04VN 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 330,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S05VN 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S07VN 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC418-S09VN 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC510 320,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RC512 370,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF510 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF710 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF710 340,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF711 320,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RF712 320,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV408 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV408-A01VN 50,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV409-S01VN 240,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV411 50,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV411-A01IN 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV509 360,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV515 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV520 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV711 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG RV720 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SENS Q45 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN 500,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF310 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF410-S03VN 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF411 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF510 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG SF510-S02DE 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG X10 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG X120 230,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG X360 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG X460 300,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop SAMSUNG XE500 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop SASMUNG NP-Q320 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop SASMUNG NP-Q530 290,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận