Màn Hình Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Màn Hình Laptop LENOVO 2470 250,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 2575 210,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 3000 G230 440,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 310U 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 4460 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 510 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 5100C 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 520 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 520S 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 526 280,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 5820 400,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 6575 460,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 7560 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO 7757 300,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B110 340,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B40 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B41 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B430 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B4400 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B4400S 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B4450S 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B450 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B450 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B460 220,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B460E 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B470 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B470E 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B475 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B475E 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B480 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B485 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B490 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B490S 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B50 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B51 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B5400 400,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B570 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B570E 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B570E2 350,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B575 280,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B575E 420,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B580 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B590 70,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B70 340,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO B71 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO C460 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO C461 230,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO C462 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO C465 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO C467 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO C640 450,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E10 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E31 320,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E40 310,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E41 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E430 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E4325 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E4430 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E49 430,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E50 270,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E51 490,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO E660 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 13 360,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 14 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 15 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO EDGE 2 270,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO EDGE E49 290,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 10 90,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 370,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 14 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 14D 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 15 250,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 15D 440,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 380,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 14 260,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 15 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 220,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 3 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 3 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 4 310,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO FLEX 5 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G230 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G40 210,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G400 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G400M 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G4030 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G4070 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G4070_2549 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G4070_4338 290,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G4070_4340 320,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G4070_5942 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G410 400,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G430 90,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G450 250,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G460 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G465 90,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G470 270,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G475 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G480 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G50 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G500 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G500S 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G5030 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G5070 320,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G5070_2270 250,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G5070_3771 270,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G5070_3773 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G5070_6136 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G5070_8271 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G5070_9504 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G510 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G530 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G550 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G555 270,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G555 360,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G560 490,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G570 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G575 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G580 50,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G60 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G640 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G770 330,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO G80 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO HELIX 1 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 100 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 370,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 110 240,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 250,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 300 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 460,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 305 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 310 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 260,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 250,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 320 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 50,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 500 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 510 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 240,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 700 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 310,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 70,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 270,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 460,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 720 240,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 490,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G360 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G40 330,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G400 500,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 80,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G405 250,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G41 310,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G410 50,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 340,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G470 290,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G475 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G480 340,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G485 410,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G50 320,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G50 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G500 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G505 70,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 320,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G51 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G510 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 220,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G570 480,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G575 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G580 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G585 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G70 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G700 320,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G710 310,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD G770 290,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N580 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N581 140,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N585 350,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD N586 210,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P400 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P500 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P580 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD P585 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S10 270,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S100 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S110 390,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S200 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S205 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S206 470,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S210 310,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S215 290,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S300 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S310 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S400 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 70,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S405 300,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S410 260,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 370,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S415 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 210,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S500 410,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 360,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U260 90,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 60,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U310 250,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 400,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U330 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U400 460,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U410 390,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 50,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 310,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 310,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 460,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 300,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 490,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 400,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 440,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 240,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 280,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 420,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 400,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 80,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 220,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 220,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 240,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 290,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 280,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 450,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 270,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 220,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 490,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 290,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 360,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 290,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 280,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 320,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPAD320S 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO IDEAPADG780 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO K2450 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO K29 490,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO K4350 310,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO K4450 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO K49 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO L410 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO L410 310,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO L412 330,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO L412 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO L512 300,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO L512 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO LEGION Y520 430,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO LEGION Y720 390,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO LEGION Y920 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 190,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO MIIX3 220,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO MIIX3 1030 410,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO N100 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO N580 280,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO R50 320,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO R51 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO R52 440,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO R60 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO R61 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S10 400,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S102 290,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S12 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S12 370,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S2030 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S2030_6833 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S21E-20 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S3 YOGA 14 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S400 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S405 S410P 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S410P 320,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S500 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S510 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S515 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO S9 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO SL400 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO SL410 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T23 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T40 410,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T400 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T400S 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T41 400,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T410I_S 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T42 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T420S 290,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T43 250,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T430 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T430S 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T440 370,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T440P 400,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T450S 14 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T500 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T510 360,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T520 210,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T60 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO T61 290,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 11E 300,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 330,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 220,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD A275 270,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD A475 320,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E130 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E220S 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E420 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E460 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD E555 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 310,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 220,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 80,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 300,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 370,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 430,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 210,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 500,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 490,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 290,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L420 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L421 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L430 390,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L440 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L450 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L460 240,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L520 220,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L530 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L540 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD L560 250,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P50 250,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P50S 480,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P51 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P51S 120,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P70 460,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD P71 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S430 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S431 240,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S440 350,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S531 440,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD S540 390,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T25 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420 220,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420I 380,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420S 230,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430I 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430S 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T430U 380,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T431S 220,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T440 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T440P 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T440S 110,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T450 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T450S 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T460 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T460P 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T470 320,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T470S 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T520 260,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T520I 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T530 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T530I 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T540P 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T550 300,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T560 140,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD T570 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W520 50,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W530 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W540 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W541 60,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD W550S 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 90,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 410,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 250,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X120E 260,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X121E 410,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X130E 210,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X131E 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X140E 270,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X220 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X220I 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X230 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X230I 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X230S 490,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X240 500,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X240S 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X250 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD X260 130,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 280,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 160,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 360,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 270,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 410,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 410,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 340,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 450,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADT460S 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO THINKPADX270 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U1 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U110 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U150 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U160 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U260 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U300S 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U310 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U310TOUCH 210,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U330 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U400 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U410 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U4170 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U450P 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U450P 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U460 370,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO U620 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 300,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO V410 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO V460 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO V470 280,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO V480C 120,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO W500 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO W510 260,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO W530 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO W701 270,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO W701DS 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X1 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X1 YOGA 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X100E 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X100E 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X120E 440,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X200 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X201 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X201 470,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X220 220,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X230 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X230T 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X240P_S 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X30 360,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X31 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X3A40 210,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X60 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO X61 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y300 400,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y310 230,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y330 440,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y40 290,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y400 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y410 140,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y430 470,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y450 300,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y460 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y470 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y480 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y50 290,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y5070 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y510 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y510P 300,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y530 470,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y550 240,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y550P 280,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y560 450,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y560D 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y560P 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y570 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y70 260,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y7070 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Y740 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 10 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 11S 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 13 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 13 20175 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 14 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 15 280,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 11 80,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 450,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 80,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 480,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 11 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 14 470,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 270,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 160,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 460 470,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 500 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 500 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 510 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 520 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 520 14 450,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 700 380,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 900 410,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA 900S 180,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA S3 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO YOGA11S 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z360 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z400 430,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z4000 430,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z4070 90,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z410 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z460 320,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z470 450,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z480 340,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z5070 170,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z510 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z5170 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z560 240,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z560 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z570 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop LENOVO Z61 80,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận