Màn Hình Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Màn Hình Laptop FUJITSU 1718 300,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A1110 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A1120 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A1220 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A530 470,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A531 410,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A532 470,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A6220 440,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU A6230 440,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH530 220,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH531 420,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH532 310,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH544 340,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH550 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH551 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH552 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH555 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH564 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AH701 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO A3667G 360,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO L1310G 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LA1703 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI1718 230,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI2727 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO LI3910 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA1510 440,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA1538 300,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PA2510 230,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PI1536 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 340,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 250,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 60,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 350,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 150,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 250,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 130,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 310,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 300,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 350,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 450,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 50,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 240,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI1520 380,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI2636 80,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO SI3655 90,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO UI3520 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XA2528 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XA3530 260,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI1526 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI1546 290,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2428 190,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2528 290,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI2550 440,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU AMILO XI3650 390,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU BH531 420,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H700 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H710 330,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H720 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H760 390,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H910 430,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H920 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU CELSIUS H970 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E544 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E554 320,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E733 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E734 0 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E743 290,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E744 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E751 2 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E752 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E753 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E754 70,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E755 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU E780 390,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 290,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 360,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 300,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 310,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 80,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 100,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 440,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 280,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 260,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 430,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 360,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 360,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 410,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU H730 240,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU L1010 220,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH520 80,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH522 150,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH530 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH531 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH532 460,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH700 420,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH701 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LH772 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 280,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 370,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 210,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 410,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 2 200,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 480,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 370,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 230,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 170,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 400,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 170,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 90,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 400,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 430,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 70,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 320,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 430,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 190,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 230,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 230,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 270,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 130,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 60,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 380,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 180,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 380,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 180,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 120,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 120,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 360,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 410,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 100,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 150,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 390,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 360,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 160,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 460,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 330,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 360,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 340,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 230,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 210,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 250,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 240,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 210,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 460,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 460,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 170,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 330,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 360,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 160,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 430,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 330,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 60,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 440,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 210,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 440,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 330,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 90,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 140,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU LL730 320,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU M1010 110,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU M7440 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU MH330 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU MH380 250,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU N3530 240,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU N6410 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU NH532 350,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU NH751 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P3110 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P701 340,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P702 110,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P7120 400,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P770 470,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P772 310,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU P8010 340,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU PH521 370,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU PH530 230,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU PH701 230,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU PH702 350,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q555 350,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q572 380,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q584 240,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q702 110,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU Q704 200,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S561 480,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S6420 100,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S6421 280,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S710 60,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S751 470,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S752 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S761 250,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S762 330,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S792 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S904 280,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU S935 200,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SD50 190,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH530 290,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH561 420,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH572 50,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH760 390,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH761 90,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH762 370,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH771 400,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH772 150,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU SH782 100,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 350,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 260,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 130,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 280,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 360,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 340,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 210,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 260,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 60,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T935 310,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T901 70,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T902 260,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T904 370,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU T935 360,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU U745 500,000 BH 3 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU U772 270,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU UH554 490,000 BH 9 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU UH572 200,000 BH 12 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU UH574 180,000 BH 6 Tháng
Màn Hình Laptop FUJITSU V5505 120,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận