Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
SSửa Laptop LENOVO 2470 Không Lên Nguồn 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 2575 Chính Hãng 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 3000 G230 Chính Hãng 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 310U Treo Logo 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 4460 Không Lên Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 510 Gía Bao Nhiêu 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 5100C Không Lên Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 520 Không Lên Nguồn 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 520S Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 526 Hư Mainboar 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 5820 Gía Sinh Viên 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 6575 Hư Mainboar 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 7560 Hư Mainboar 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO 7757 Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B110 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B40 Không Lên Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B41 Gía Sinh Viên 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B430 Gía Sinh Viên 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B4400 Hư Mainboar 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B4400S Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B4450S Bị Vào Nước 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B450 Treo Logo 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B450 Bị Vào Nước 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B460 Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B460E Tại Quận 2 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B470 Hư Mainboar 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B470E Thay Chip Vga 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B475 Không Lên Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B475E Hư Mainboar 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B480 Không Lên Nguồn 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B485 Hcm 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B490 Chết Ic Nguồn 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B490S Hư Mainboar 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B50 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B51 Bị Vào Nước 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B5400 Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B570 Không Lên Nguồn 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B570E Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B570E2 Bị Vào Nước 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B575 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B575E Treo Logo 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B580 Treo Logo 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B590 Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B70 Chính Hãng 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO B71 Bị Vào Nước 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO C460 Treo Logo 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO C461 Treo Logo 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO C462 Hư Mainboar 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO C465 Mất Nguồn 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO C467 Hư Mainboar 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO C640 Hư Mainboar 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E10 Bị Vào Nước 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E31 Không Lên Nguồn 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E40 Chính Hãng 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E41 Chính Hãng 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E430 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E4325 Chết Ic Nguồn 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E4430 Hư Mainboar 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E49 Thay Chip Vga 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E50 Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E51 Không Lên Nguồn 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO E660 Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO EDGE 13 Mất Nguồn 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO EDGE 14 Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO EDGE 15 Hư Mainboar 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO EDGE 2 Chết Ic Nguồn 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO EDGE E49 Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 10 Không Lên Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK Thay Chip Vga 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 14 Gía Sinh Viên 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 14D Mất Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 15 Chết Ic Nguồn 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 15D Bị Vào Nước 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 2 Bị Vào Nước 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 2 14 Tại Quận 4 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 2 15 Chính Hãng 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 2 PRO Gía Sinh Viên 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 3 Chính Hãng 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 3 Chính Hãng 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 4 Treo Logo 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO FLEX 5 Thay Chip Vga 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G230 Chính Hãng 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G40 Chính Hãng 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G400 Thay Chip Vga 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G400M Thay Chip Vga 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G4030 Treo Logo 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G4070 Chính Hãng 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G4070_2549 Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G4070_4338 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G4070_4340 Chính Hãng 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G4070_5942 Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G410 Hư Mainboar 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G430 Không Lên Nguồn 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G450 Gía Sinh Viên 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G460 Bị Vào Nước 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G465 Bị Vào Nước 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G470 Chết Ic Nguồn 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G475 Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G480 Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G50 Gía Sinh Viên 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G500 Mất Nguồn 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G500S Treo Logo 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G5030 Chết Ic Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G5070 Gía Sinh Viên 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G5070_2270 Tại Quận 5 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G5070_3771 Mất Nguồn 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G5070_3773 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G5070_6136 Chính Hãng 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G5070_8271 Thay Chip Vga 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G5070_9504 Chết Ic Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G510 Mất Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G530 Bị Vào Nước 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G550 Mất Nguồn 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G555 Treo Logo 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G555 Không Lên Nguồn 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G560 Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G570 Thay Chip Vga 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G575 Hư Mainboar 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G580 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G60 Treo Logo 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G640 Hư Mainboar 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G770 Mất Nguồn 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO G80 Hư Mainboar 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO HELIX 1 Chính Hãng 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Chết Ic Nguồn 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 100 Bị Vào Nước 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH Chính Hãng 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 100S Lấy Liền 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 110 Thay Chip Vga 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH Treo Logo 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 110S Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 120S Treo Logo 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 Treo Logo 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 300 Không Lên Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 300S Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 305 Hư Mainboar 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 310 Treo Logo 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH Tại Quận 10 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 310S Bị Vào Nước 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 320 Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH Treo Logo 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 320S Bị Vào Nước 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 500 Mất Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 500S Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 510 Mất Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 510S Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 700 Hư Mainboar 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 710S Bị Vào Nước 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS Bị Vào Nước 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH Gía Sinh Viên 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK Mất Nguồn 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 720 Treo Logo 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD 720S Gía Sinh Viên 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G360 Chính Hãng 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G40 Thay Chip Vga 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G400 Treo Logo 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G400S Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH Chết Ic Nguồn 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G405 Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G405S Bị Vào Nước 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G41 Gía Rẻ 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G410 Thay Chip Vga 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH Mất Nguồn 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G460E Bị Vào Nước 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G470 Treo Logo 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G475 Hư Mainboar 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G480 Không Lên Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G485 Gía Sinh Viên 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Thay Chip Vga 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G50 Tại Quận 7 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G500 Hư Mainboar 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G500S Mất Nguồn 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH Thay Chip Vga 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G505 Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G505S Hư Mainboar 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G51 Chết Ic Nguồn 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G510 Mất Nguồn 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G510S Treo Logo 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G560E Gía Sinh Viên 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G570 Hư Mainboar 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G575 Bị Vào Nước 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G580 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G585 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G70 Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G700 Hư Mainboar 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G710 Bị Vào Nước 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD G770 Hư Mainboar 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD N580 Gía Sinh Viên 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD N581 Bị Vào Nước 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD N585 Bị Vào Nước 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD N586 Không Lên Nguồn 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD P400 Gía Sinh Viên 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH Treo Logo 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD P500 Chết Ic Nguồn 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH Mất Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD P580 Hư Mainboar 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD P585 Tại Quận 3 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S10 Bị Vào Nước 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S100 Gía Sinh Viên 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S100C Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S110 Gía Sinh Viên 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S200 Không Lên Nguồn 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S205 Hcm 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S205S Treo Logo 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S206 Gía Rẻ 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S210 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH Hư Mainboar 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S215 Thay Chip Vga 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S300 Không Lên Nguồn 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S310 Treo Logo 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S400 Gía Sinh Viên 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S400U Gía Sinh Viên 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S405 Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S410 Treo Logo 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S410P Chết Ic Nguồn 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH Chính Hãng 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S415 Chính Hãng 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH Treo Logo 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S500 Chính Hãng 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH Bị Vào Nước 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD S510P Chính Hãng 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U260 Chết Ic Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U300E Hư Mainboar 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U300S Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U310 Gía Sinh Viên 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH Không Lên Nguồn 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U330 Không Lên Nguồn 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH Mất Nguồn 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U330P Chết Ic Nguồn 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U400 Mất Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U410 Gía Sinh Viên 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH Mất Nguồn 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH Treo Logo 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U430P Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH Mất Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 Chính Hãng 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P Không Lên Nguồn 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 Bị Vào Nước 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P Chính Hãng 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 Gía Bao Nhiêu 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 Gía Rẻ 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 Treo Logo 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P Chính Hãng 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 Treo Logo 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 Bị Vào Nước 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 Mất Nguồn 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH Không Lên Nguồn 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 Chết Ic Nguồn 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 Không Lên Nguồn 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 Chất Lượng 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S Không Lên Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 Không Lên Nguồn 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 Chính Hãng 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 Thay Chip Vga 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO Không Lên Nguồn 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 Mất Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 Bị Vào Nước 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 Treo Logo 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 Không Lên Nguồn 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 Không Lên Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 Hư Mainboar 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 Treo Logo 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 Không Lên Nguồn 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 Treo Logo 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 Mất Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S Bị Vào Nước 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 Gía Sinh Viên 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 Không Lên Nguồn 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 Hư Mainboar 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 Gía Sinh Viên 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH Thay Chip Vga 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 Tại Quận 12 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 Treo Logo 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 Hư Mainboar 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 Chết Ic Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 Tại Quận 7 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH Bị Vào Nước 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 Treo Logo 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 Gía Sinh Viên 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 Tại Quận 4 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 Gía Sinh Viên 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 Chính Hãng 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 Bị Vào Nước 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPAD320S Chết Ic Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO IDEAPADG780 Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO K2450 Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO K29 Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO K4350 Gía Rẻ 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO K4450 Hư Mainboar 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO K49 Chết Ic Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO L410 Không Lên Nguồn 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO L410 Tại Quận 7 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO L412 Thay Chip Vga 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO L412 Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO L512 Thay Chip Vga 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO L512 Không Lên Nguồn 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO LEGION Y520 Không Lên Nguồn 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO LEGION Y720 Treo Logo 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO LEGION Y920 Hư Mainboar 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO MIIX3 Hư Mainboar 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO MIIX3 1030 Mất Nguồn 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO N100 Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO N580 Chính Hãng 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO R50 Bị Vào Nước 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO R51 Chính Hãng 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO R52 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO R60 Tại Quận 6 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO R61 Bị Vào Nước 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S10 Không Lên Nguồn 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S102 Chính Hãng 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S12 Chết Ic Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S12 Thay Chip Vga 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S2030 Bị Vào Nước 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S2030_6833 Treo Logo 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S21E-20 Thay Chip Vga 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S3 YOGA 14 Gía Sinh Viên 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S400 Hư Mainboar 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S405 S410P Chính Hãng 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S410P Không Lên Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S500 Bị Vào Nước 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S510 Mất Nguồn 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S515 Chính Hãng 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO S9 Thay Chip Vga 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO SL400 Không Lên Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO SL410 Chính Hãng 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T23 Gía Sinh Viên 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T40 Tại Quận 2 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T400 Thay Chip Vga 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T400S Chính Hãng 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T41 Thay Chip Vga 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T410I_S Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T42 Chết Ic Nguồn 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T420S Hư Mainboar 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T43 Mất Nguồn 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T430 Hư Mainboar 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T430S Bị Vào Nước 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T440 Chính Hãng 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T440P Gía Bao Nhiêu 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T450S 14 Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T500 Chính Hãng 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T510 Hư Mainboar 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T520 Hư Mainboar 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T60 Thay Chip Vga 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO T61 Không Lên Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) Tại Quận 2 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD 11E Thay Chip Vga 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 Bị Vào Nước 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD A275 Không Lên Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD A475 Mất Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD E130 Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD E220S Chính Hãng 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD E420 Chết Ic Nguồn 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD E460 Thay Chip Vga 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD E555 Chết Ic Nguồn 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 Gía Sinh Viên 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 Thay Chip Vga 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 Không Lên Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S Chính Hãng 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 Tại Quận 10 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 Chết Ic Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 Hư Mainboar 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 Mất Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S Gía Sinh Viên 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 Không Lên Nguồn 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 Gía Bao Nhiêu 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C Không Lên Nguồn 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 Không Lên Nguồn 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 Chết Ic Nguồn 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 Thay Chip Vga 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 Không Lên Nguồn 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P Gía Sinh Viên 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 Hư Mainboar 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 Treo Logo 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 Thay Chip Vga 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 Không Lên Nguồn 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C Bị Vào Nước 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 Bị Vào Nước 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 Treo Logo 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 Hư Mainboar 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 Bị Vào Nước 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C Chính Hãng 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH Bị Vào Nước 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L420 Gía Sinh Viên 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L421 Hcm 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L430 Hư Mainboar 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L440 Không Lên Nguồn 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L450 Thay Chip Vga 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L460 Hư Mainboar 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L520 Bị Vào Nước 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L530 Mất Nguồn 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L540 Hư Mainboar 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD L560 Gía Sinh Viên 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA Bị Vào Nước 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD P50 Gía Bao Nhiêu 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD P50S Hư Mainboar 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD P51 Không Lên Nguồn 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD P51S Hư Mainboar 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD P70 Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD P71 Mất Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY Gía Sinh Viên 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD S430 Chính Hãng 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD S431 Gía Sinh Viên 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD S440 Thay Chip Vga 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN Chính Hãng 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD S531 Tại Quận 11 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD S540 Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T25 Không Lên Nguồn 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T420 Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T420I Chết Ic Nguồn 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T420S Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T420SI Treo Logo 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T430 Bị Vào Nước 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T430I Hư Mainboar 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T430S Chính Hãng 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T430SI Hư Mainboar 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T430U Gía Sinh Viên 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T431S Thay Chip Vga 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T440 Treo Logo 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T440P Hư Mainboar 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T440S Mất Nguồn 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T450 Gía Bao Nhiêu 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T450S Gía Sinh Viên 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T460 Gía Bao Nhiêu 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T460P Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T470 Mất Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T470S Chính Hãng 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T520 Chết Ic Nguồn 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T520I Tại Quận 10 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T530 Không Lên Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T530I Thay Chip Vga 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T540P Hư Mainboar 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T550 Treo Logo 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T560 Bị Vào Nước 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD T570 Hư Mainboar 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD W520 Hư Mainboar 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD W530 Hư Mainboar 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD W540 Chết Ic Nguồn 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD W541 Bị Vào Nước 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD W550S Chính Hãng 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X1 Hư Mainboar 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN Thay Chip Vga 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN Gía Sinh Viên 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN Thay Chip Vga 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN Bị Vào Nước 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN Mất Nguồn 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID Mất Nguồn 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN Thay Chip Vga 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN Tại Quận 11 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X120E Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X121E Chính Hãng 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X130E Không Lên Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X131E Gía Sinh Viên 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X140E Mất Nguồn 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X220 Tại Quận 5 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X220I Chính Hãng 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X230 Gía Sinh Viên 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X230I Treo Logo 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X230S Không Lên Nguồn 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X240 Gía Sinh Viên 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X240S Chết Ic Nguồn 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X250 Không Lên Nguồn 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD X260 Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E Chết Ic Nguồn 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN Chết Ic Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK Thay Chip Vga 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 Thay Chip Vga 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 Chính Hãng 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 Bị Vào Nước 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 Bị Vào Nước 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 Mất Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 Chết Ic Nguồn 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 Hư Mainboar 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 Không Lên Nguồn 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 Bị Vào Nước 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 Thay Chip Vga 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 Gía Bao Nhiêu 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 Không Lên Nguồn 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 Không Lên Nguồn 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 Chính Hãng 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 Thay Chip Vga 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 Gía Rẻ 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADT460S Gía Bao Nhiêu 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO THINKPADX270 Treo Logo 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U1 Bị Vào Nước 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U110 Mất Nguồn 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U150 Hư Mainboar 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U160 Bị Vào Nước 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U260 Hư Mainboar 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U300S Gía Sinh Viên 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U310 Không Lên Nguồn 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U310TOUCH Gía Bao Nhiêu 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U330 Hư Mainboar 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U400 Hư Mainboar 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U410 Không Lên Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U4170 Treo Logo 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U450P Bị Vào Nước 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U450P Chính Hãng 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U460 Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO U620 Chính Hãng 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 Không Lên Nguồn 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO V410 Hư Mainboar 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO V460 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO V470 Thay Chip Vga 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO V480C Gía Bao Nhiêu 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO W500 Không Lên Nguồn 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO W510 Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO W530 Bị Vào Nước 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO W701 Treo Logo 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO W701DS Tại Quận 11 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X1 Chết Ic Nguồn 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X1 YOGA Chết Ic Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X100E Mất Nguồn 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X100E Hư Mainboar 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X120E Bị Vào Nước 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X200 Chất Lượng 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X201 Gía Bao Nhiêu 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X201 Mất Nguồn 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X220 Chính Hãng 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X230 Không Lên Nguồn 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X230T Gía Sinh Viên 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X240P_S Chính Hãng 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X30 Chết Ic Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X31 Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X3A40 Gía Sinh Viên 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X60 Chết Ic Nguồn 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO X61 Thay Chip Vga 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y300 Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y310 Gía Sinh Viên 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y330 Không Lên Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y40 Không Lên Nguồn 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y400 Chính Hãng 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y410 Gía Bao Nhiêu 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y430 Bị Vào Nước 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y450 Mất Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y460 Thay Chip Vga 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y470 Không Lên Nguồn 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y480 Chết Ic Nguồn 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y50 Bị Vào Nước 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y5070 Tại Quận 10 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y510 Bị Vào Nước 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y510P Bị Vào Nước 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y530 Gía Sinh Viên 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y550 Gía Sinh Viên 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y550P Chính Hãng 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y560 Gía Sinh Viên 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y560D Chính Hãng 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y560P Không Lên Nguồn 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y570 Tại Quận 4 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y70 Bị Vào Nước 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y7070 Không Lên Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Y740 Thay Chip Vga 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 10 Thay Chip Vga 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 11S Thay Chip Vga 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 13 Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 13 20175 Mất Nguồn 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 14 Không Lên Nguồn 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 15 Gía Rẻ 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 2 Chết Ic Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 2 11 Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 2 PRO Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 Gía Sinh Viên 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 3 Gía Sinh Viên 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 3 11 Mất Nguồn 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 3 14 Không Lên Nguồn 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 Không Lên Nguồn 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 Hcm 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 460 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 500 Tại Quận 5 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 500 Chính Hãng 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 510 Hư Mainboar 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 520 Chết Ic Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 520 14 Gía Bao Nhiêu 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 700 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 900 Không Lên Nguồn 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA 900S Chết Ic Nguồn 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 Không Lên Nguồn 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 Hư Mainboar 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA S3 Hư Mainboar 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO YOGA11S Thay Chip Vga 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z360 Bị Vào Nước 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z400 Không Lên Nguồn 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z4000 Không Lên Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z4070 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z410 Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z460 Gía Sinh Viên 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z470 Chính Hãng 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z480 Chết Ic Nguồn 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z5070 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z510 Mất Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z5170 Treo Logo 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z560 Treo Logo 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z560 Chính Hãng 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z570 Treo Logo 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop LENOVO Z61 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi thay linh kiện – sửa chửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .