Bàn Phím Laptop SAMSUNG

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC418-S07VN 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 300E4X-A05V 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 300E4Z-A02VN 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 300E5PS 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 300V4Z-A01VN 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 900X4C-A06US 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG DP710A4M-L01US 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 2 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 4 NP470R5E 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP540U4E 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 6 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 6 NP680Z5E 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 7 NP740U3E 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 8 NP870Z5G 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 8 NP880Z5E 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP915S3G 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP915S3GI 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP940X5J 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 PLUS 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3G 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 PLUS NP940X3GI 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940Z5LE 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E4E 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5E 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5GI 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5JI 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5U 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP270E5V 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP275E5E 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP470R5E 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP540U4E 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP680Z5E 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3E 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP870Z5GE 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP880Z5E 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03US 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP930X2K 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP930X5J 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP930X5JI 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X5JI 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K03US 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K04US 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 XE500C13-K05US 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG ATOM SERIES 5 3G 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG XE513C24-K01US 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG PRO 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG PRO XE510C24-K01US 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SERIES 5 3G, WIFI 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG XE303C12 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PLUS XE513 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG CROMEBOOK PRO XE510 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG CROMEBOOK XE500 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N120 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N145 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N145-JP01RS 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N145-JP02DE 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N148 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N148 PLUS 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N150 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N150-HAV1US 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N150-JA02 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N210 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N210 PLUS 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N220 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N220 PLUS 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N220-JA02 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N220-JP01NL 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N310 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N510 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NB30 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC108 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC110 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC110-A01US 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC110-AM1UK 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC110-AM4UK 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC208 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NC210 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG N110 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NB30 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NB30P 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NC10 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NC20 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-NF210 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NF210 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K01 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-K02 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X01 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 3 NP300E5M-X02 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K02 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K03 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K04 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K07 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R3M-K08 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X05 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X06 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R4K-X07 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5H-Y06 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z01 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z02 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z03 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5L-Z04 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X06 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X07 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X08 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 5 NP500R5M-X09 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 7 SPIN 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3L 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3L-L02US 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3M 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U3M-K01US 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5L 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5L-Y03US 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5M 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5M-X01US 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP740U5M-X02US 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 ALWAYS 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K01 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K03 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K04 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K06 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K08 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K09 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0A 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N-K0B 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K01 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K02 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K03 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K04 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K05 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-K07 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-X01 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-X02 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N-X04 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP910S3L 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K01US 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X3N-K04US 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X5L-K02US 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-L01US 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 NP900X5N-X01US 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 PRO 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X3M 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X3M-K03US 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X5M 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X5M-X01US 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940X5M-X03US 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940Z5L 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP940Z5L-X01US 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 SERIES 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 9 SPIN NP940X3L 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 900X3L-K01 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 900X3L-K06US 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG 900X5L-K02US 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG M 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K01 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG M NP110S1K-K02 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5L-M02US 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5L-M03US 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530E5M-X02US 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P460I 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P480 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P560E 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P560I 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-P580 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q310I 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q320E 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q430 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q430E 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q430H 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q530 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX410 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX411H 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX411I 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R430I 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R440I 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R480I 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R519 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R522 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R530 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R530CE 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R540E 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R540I 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R580E 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R580I 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R610 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R620E 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R730C 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R780E 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R780VE 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC510E 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC512 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC512I 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RF510E 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RF511 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RF710E 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RF711 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV510I 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV511I 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV515I 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV520I 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV711I 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV720I 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-SF310 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-SF410 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-SF411I 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-SF510 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-X360 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-X460 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-X460I 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5H-XS1US 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5M-X01US 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5M-X02US 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP R431 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4A 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4C 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4X-A05V 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4Z 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A02VN 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E4Z-A09VN 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5AI 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5C 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5KJ 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5M 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E5PS 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300E7A 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300U1A 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V4A 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V4Z S07VN 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V4Z-A01VN 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V5A 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP300V5AI 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305E5A 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305E7A 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305E7AI 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305U1A 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305V5A 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP305V5AI 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP350E5C 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP350E7C 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-350U2B 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP350U2Y 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP350V5C 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP355E5C 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP355E7C 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP355V5C 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP365E5C 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP470R4E 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500E5A 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500P4A 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500P4C 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R3M 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R4K 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5H 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5L 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5LA 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500R5M 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP500V5C 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530E5M 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U3B 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U3C 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U4B 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U4C 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP530U4E-K01VN 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP535U4C 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP550P5C 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP550P7C 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700G7A 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700G7C 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z3A 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-700Z3A 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z3AH 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z3CH 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z4A 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z5A 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z5AH 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP700Z5B 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP730U3E-K01VN 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP780Z5E 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5H 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP800G5M 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3A 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3B 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3C 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3D 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3E 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3E-K01VN 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3F 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3G 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3L-K06US 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X3N 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X4B 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X4C 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X4D 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5L 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5LI 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP900X5N 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP905S3GI 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-N220-JA03DE 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q310 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS04VN 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q428-DS05VN 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q428-DU02VN 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-Q430 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX411 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX412 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX412-S01DE 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-QX511 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DA01VN 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DA02VN 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DA09VN 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT01VN 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03IN 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT03VN 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT08VN 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT09VN 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DT0AVN 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439-DU01VN 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R439E 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-R580-JSB1US 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC408 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC408-A03VN 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC408-S05VN 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC418 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC418-S02VN 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RC418-S04VN 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409-A01VN 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409-A02VN 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409E-S01VN 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV409-S01VN 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV418-A01VN 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV509 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV509-A01VN 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV509-S01VN 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV509-S02VN 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-RV520 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NP-S3510 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-300V4A 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-300V5A 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT350U2B-A56B 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-350U2B-A56B 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT370 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-900X3A 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTR540-JS43M 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-R540-JS43M 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTRC420-A55S 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RC420-A55S 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RC520 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RC520-A55D 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTRC520-A55D 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56D 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NTRV520-A56J 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-RV520-A56J 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG NT-SF311 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG P430 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG P460 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG P480 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG P530 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG P560 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG P580 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG PV510 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q320 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q428 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q428-DS02 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q428E 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q430E 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q430H 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG Q430-JU01 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG QX311 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG QX411H 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG QX412 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R409 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R428 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R429 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R430 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R439 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R439-DA04 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R440 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R467 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R480 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R510 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R519 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R522 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R530 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R538 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R540 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R580 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R610 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R620 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R720 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R730 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG R780 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC410 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A01VN 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A02VN 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A04VN 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-A05VN 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S05VN 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S07VN 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S08VN 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC418-S09VN 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC510 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RC512 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF510 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF710 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF710 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF711 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RF712 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV408 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV408-A01VN 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV409-S01VN 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV411 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV411-A01IN 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV509 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV509-DA01VN 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV515 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV520 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV711 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG RV720 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SENS Q45 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SERIES 3 NP300E4Z-A02VN 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SERIES 9 NP900X4C-A06US 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF310 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF410 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF410-S02VN 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF410-S03VN 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF411 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF510 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG SF510-S02DE 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG X10 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG X120 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG X360 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG X460 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop SAMSUNG XE500 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop SASMUNG NP-Q320 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop SASMUNG NP-Q530 60,000 BH 3 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận