Bàn Phím Laptop LENOVO

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Bàn Phím Laptop LENOVO 2470 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 2575 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 3000 G230 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 310U 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 4460 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 510 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 5100C 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 520 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 520S 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 526 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 5820 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 6575 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 7560 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO 7757 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B110 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B40 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B41 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B430 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B4400 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B4400S 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B4450S 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B450 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B450 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B460 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B460E 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B470 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B470E 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B475 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B475E 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B480 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B485 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B490 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B490S 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B50 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B51 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B5400 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B570 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B570E 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B570E2 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B575 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B575E 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B580 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B590 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B70 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO B71 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C460 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C461 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C462 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C465 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C467 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO C640 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E10 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E31 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E40 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E41 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E430 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E4325 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E4430 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E49 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E50 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E51 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO E660 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 13 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 14 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 15 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE 2 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO EDGE E49 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 10 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 14 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 14D 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 15 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 15D 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 14 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 15 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 3 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 3 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 4 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO FLEX 5 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G230 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G40 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G400 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G400M 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4030 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_2549 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_4338 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_4340 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G4070_5942 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G410 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G430 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G450 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G460 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G465 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G470 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G475 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G480 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G50 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G500 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G500S 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5030 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_2270 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_3771 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_3773 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_6136 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_8271 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G5070_9504 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G510 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G530 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G550 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G555 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G555 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G560 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G570 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G575 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G580 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G60 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G640 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G770 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO G80 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO HELIX 1 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 100 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 110 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 300 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 305 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 310 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 320 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 500 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 510 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 700 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 720 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G360 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G40 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G400 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G405 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G41 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G410 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G460E 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G470 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G475 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G480 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G485 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G50 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G50 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G500 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G505 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G505S 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G51 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G510 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G570 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G575 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G580 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G585 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G70 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G700 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G710 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD G770 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N580 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N581 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N585 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD N586 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P400 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P500 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P580 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD P585 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S10 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S100 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S110 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S200 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S205 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S206 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S210 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S215 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S300 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S310 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S400 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S405 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S410 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S415 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S500 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U260 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U300E 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U300S 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U310 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U330 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U400 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U410 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPAD320S 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO IDEAPADG780 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K2450 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K29 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K4350 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K4450 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO K49 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L410 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L410 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L412 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L412 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L512 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO L512 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO LEGION Y520 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO LEGION Y720 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO LEGION Y920 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO MIIX3 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO MIIX3 1030 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO N100 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO N580 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R50 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R51 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R52 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R60 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO R61 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S10 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S102 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S12 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S12 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S2030 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S2030_6833 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S21E-20 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S3 YOGA 14 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S400 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S405 S410P 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S410P 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S500 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S510 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S515 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO S9 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO SL400 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO SL410 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T23 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T40 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T400 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T400S 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T41 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T410I_S 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T42 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T420S 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T43 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T430 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T430S 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T440 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T440P 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T450S 14 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T500 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T510 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T520 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T60 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO T61 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 11E 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD A275 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD A475 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E130 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E220S 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E420 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E460 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD E555 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L420 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L421 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L430 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L440 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L450 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L460 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L520 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L530 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L540 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD L560 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P50 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P50S 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P51 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P51S 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P70 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD P71 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S430 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S431 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S440 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S531 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD S540 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T25 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420I 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420S 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T420SI 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430I 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430S 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T430U 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T431S 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T440 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T440P 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T440S 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T450 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T450S 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T460 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T460P 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T470 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T470S 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T520 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T520I 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T530 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T530I 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T540P 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T550 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T560 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD T570 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W520 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W530 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W540 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W541 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD W550S 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X120E 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X121E 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X130E 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X131E 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X140E 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X220 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X220I 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X230 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X230I 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X230S 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X240 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X240S 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X250 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD X260 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADT460S 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO THINKPADX270 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U1 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U110 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U150 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U160 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U260 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U300S 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U310 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U310TOUCH 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U330 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U400 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U410 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U4170 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U450P 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U450P 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U460 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO U620 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO V410 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO V460 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO V470 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO V480C 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W500 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W510 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W530 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W701 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO W701DS 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X1 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X1 YOGA 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X100E 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X100E 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X120E 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X200 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X201 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X201 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X220 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X230 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X230T 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X240P_S 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X30 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X31 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X3A40 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X60 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO X61 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y300 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y310 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y330 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y40 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y400 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y410 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y430 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y450 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y460 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y470 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y480 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y50 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y5070 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y510 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y510P 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y530 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y550 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y550P 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y560 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y560D 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y560P 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y570 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y70 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y7070 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Y740 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 10 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 11S 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 13 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 13 20175 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 14 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 15 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 11 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 11 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 14 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 460 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 500 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 500 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 510 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 520 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 520 14 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 700 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 900 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA 900S 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA S3 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO YOGA11S 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z360 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z400 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z4000 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z4070 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z410 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z460 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z470 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z480 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z5070 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z510 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z5170 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z560 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z560 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z570 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop LENOVO Z61 60,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận