Bàn Phím Laptop FUJITSU

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Bàn Phím Laptop FUJITSU 1718 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A1110 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A1120 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A1220 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A530 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A531 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A532 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A6220 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU A6230 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH530 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH531 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH532 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH544 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH550 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH551 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH552 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH555 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH564 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AH701 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO A3667G 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO L1310G 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LA1703 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LI1718 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LI2727 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO LI3910 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PA1510 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PA1538 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PA2510 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PI1536 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SA 3650 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SI1520 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SI2636 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO SI3655 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO UI3520 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XA2528 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XA3530 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI1526 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI1546 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI2428 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI2528 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI2550 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU AMILO XI3650 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU BH531 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H700 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H710 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H720 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H760 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H910 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H920 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU CELSIUS H970 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E544 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E554 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E733 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E734 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E743 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E744 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E751 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E752 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E753 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E754 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E755 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU E780 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9215 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU H730 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU L1010 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH520 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH522 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH530 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH531 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH532 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH700 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH701 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LH772 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7020 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4010 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U810 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U820 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU LL730 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU M1010 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU M7440 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU MH330 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU MH380 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU N3530 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU N6410 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU NH532 30,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU NH751 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P3110 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P701 70,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P702 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P7120 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P770 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P772 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU P8010 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU PH521 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU PH530 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU PH701 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU PH702 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q555 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q572 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q584 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q702 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU Q704 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S561 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S6420 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S6421 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S710 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S751 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S752 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S761 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S762 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S792 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S904 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU S935 30,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SD50 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH530 40,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH561 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH572 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH760 30,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH761 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH762 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH771 60,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH772 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU SH782 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC M532 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC M702 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736 60,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775 40,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC R726 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC R727 60,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU STYLISTIC V535 70,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T935 40,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T901 50,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T902 50,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T904 50,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU T935 70,000 BH 6 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU U745 30,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU U772 40,000 BH 3 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU UH554 60,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU UH572 50,000 BH 9 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU UH574 70,000 BH 12 Tháng
Bàn Phím Laptop FUJITSU V5505 70,000 BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ linh kiện trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin  linh kiện và Zin nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt Kính – Cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng, nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng với mức giá ưu đãi nhất, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định Bảo Hành Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

 Trung Tâm Bảo Hành ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

-Giảm giá 5% cho khách hang tài xế Grab – Taxi các hãng .

-Trả góp khi linh kiện – sửa chửa máy chỉ có Trung Tâm Bảo Hành ONE.

-Giảm giá 5% hóa đơn cho sư thầy , sư cô , hưu trí , khiếm khuyết .

Viết một bình luận